Ga verder naar de inhoud

Hoe kunnen wij je ondersteunen?

Poolstok is er om je bij te staan met advies voor je organisatieontwikkeling. We kunnen je in contact brengen met de juiste private partners, gaande van strategische tot heel operationele uitdagingen. Samen stellen we je organisatie op punt.

Advies op maat

Al een concrete (of iets minder concrete) vraag?

Een totaal van 15 items werd gevonden. 15 items op pagina 1 van 2.

Strategisch management

Identificeer, formuleer en evalueer samen de langetermijnstrategie voor een robuuste en duurzame toekomst!

Klant­be­le­ving

Analyseer en verbeter de ervaring van jullie klanten.

Or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur & organogram

Geef de formele structuur en rapporteringsrelaties in je organisatie op een heldere en verhelderende manier weer.

On­der­ne­mings- en be­heers­plan­nen

Realiseer doelen dankzij gedetailleerde plannen. Focus op de korte termijn met duidelijke en haalbare acties.

Governance & sa­men­wer­kings­mo­del­len

Faciliteer een goede samenwerking tussen de partijen in je organisatie.

Dienst­ver­le­nings-model

Word echt een klantgerichte organisatie.

Thematische be­leids­on­der­steu­ning

Laat je beleid rond een specifiek thema inhoudelijk ondersteunen.

Operating & business models

Maak duidelijk hoe jullie organisatie haar activiteiten organiseert.

Corporate & interne com­mu­ni­ca­tie

Laat je begeleiden bij de ontwikkeling van een degelijke communicatiestrategie.

Cri­sis­ma­na­ge­ment

Door de complexiteit van een crisissituatie navigeren door snelheid en flexibiliteit.

Financieel management

Beheer je financiën van begroting en planning tot monitoring, boekhouding en evaluatie.

Pro­ces­ma­na­ge­ment

Concrete uitvoering van de organisatiestrategie met efficiëntie en effectieve processen.

Laad meer

P&O-thema’s voor or­ga­ni­sa­ties

Welke strategische en operationele organisatie- en personeelsvraagstukken leven vandaag bij organisaties?

 • Methodieken in consultancy

  Voor een succesvol resultaat kan de focus of methodiek van ondersteuning bij een opdracht doorslaggevend zijn.

 • Evidence-based consultancy

  Hoe zorg je ervoor dat beslissingen altijd onderbouwd zijn door betrouwbaar en kritisch beoordeeld bewijs?

 • Or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling

  Organisatieontwikkeling is een inspanning om de gezondheid, doeltreffendheid en capaciteit van een organisatie systemisch te verbeteren en zo haar strategische doelen te bereiken en waarde te creëren en te leveren aan haar belanghebbenden.

 • Purpose & Strategie

  Samen vormen strategisch management en strategisch HRM de kern van organisatorisch succes in een snel veranderende wereld.

 • Klan­ten­pro­po­si­tie

  Klantenbeleving en een goed uitgewerkt dienstverleningsconcept zijn twee cruciale elementen van een succesvolle strategie.

 • Structuur & bestuur

  De organisatiestructuur omvat de formele hiërarchie, afdelingen en communicatielijnen die de interne structuur vormgeven. Een organogram is een visuele representatie van deze structuur.

 • Processen

  Een goed geoptimaliseerd proces kan risico's verminderen, terwijl risicomanagement kan helpen bij het identificeren van potentiële knelpunten in processen.

 • Human Capital Bridge Model

  Verhoog de impact van HR-beslissingen.