Ga verder naar de inhoud

Algemeen

Deze cookieverklaring (de "Cookieverklaring") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van jouw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Poolsok als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Remytoren - Vaartdijk3/101 te 3018 Wijgmaal ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0466.540.504 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer je onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als je meer wilt weten, lees dan onze privacyverklaring.

Cookies hebben meestal een vervaldatum en worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit. Evenwel zijn er ook cookies die langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "Akkoord" te klikken nadat je op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erken je dat je deze Cookieverklaring zorgvuldig hebt gelezen en dat je ermee instemt zonder voorbehoud. Je kunt jouw cookie-voorkeuren ten allen tijde wijzigen. Je kan hiervoor onderaan in de footer op "cookieinstellingen" klikken.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder jouw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij je een e-mail te sturen naar privacy@poolstok.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan jou zijn meegedeeld, word je geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Deze Cookieverklaring werd laatst aangepast op 14 november 2023.

Welke cookies & waarom

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

 1. Essentiële cookies: deze zijn om puur technische redenen nodig zijn om de Website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht voor deze cookies.
 2. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor onze Diensten of Website. Je kan deze cookies niet weigeren indien je naar de Website surft maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van deze cookies. Indien je deze cookies weigert, zal de Website mogelijk niet toegankelijk zijn.
 3. Analytische cookies: deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze Diensten of Website te verzamelen. Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren. Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.
 4. Marketing cookies: deze worden gebruikt om je te volgen wanneer je verschillende websites bezoekt. Het doel van deze cookies is advertenties te kunnen weergeven die aangepast en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Wanneer je onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer:

Essentiële cookies

CRAFT_CSRF_TOKEN

 • Bewaartermijn: Vervalt na één sessie
 • Doel: gebruikt door het Content Management Systeem om cyberaanvallen tegen te gaan. Deze cookie is essentieel voor de beveiliging van de website en bezoeker.

CraftSessionId

 • Bewaartermijn: Vervalt na één sessie
 • Doel: gebruikt door het CMS om een unieke ID aan te maken voor de bezoeker.

Functionele cookies

__cookie_consent

 • Bewaartermijn: Vervalt na één jaar
 • Doel: geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is

CONSENT

 • Bewaartermijn: Vervalt na 2 jaar
 • Doel: gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft aanvaard. Deze cookie is noodzakelijk voor de GDPR-compliance van de website.

Analytische cookies

_pk_id

 • Bewaartermijn: 13 maanden
 • Doel: Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina's worden gelezen.

_pk_ses

 • Bewaartermijn: 6 maanden
 • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om bezoekersgedrag te volgen en websiteperformance te meten.

Het plaatsing cookies voorkomen

Je kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door jouw instellingen in je browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Met wie wij gegevens delen

 1. Wij verzenden de (persoons)gegevens die wij verzamelen middels het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers je persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

 2. Wij kunnen jouw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookieverklaring vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

 2. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookieverklaring vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Jouw rechten

 • Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dien je bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • Je hebt het recht om de toestemming die je ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van jouw voorafgaande toestemming. Als je niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kan je jouw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.
 • Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heb je het recht je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.
 • Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookieverklaring worden uiteengezet of als je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
 • Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar privacy@poolstok.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien nodig kunnen we bijkomende gegevens vragen om je identiteit te controleren. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 • Als je een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@poolstok.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.