Ga verder naar de inhoud

Wie zijn onze klanten?

Dag na dag staan we klaar om Vlaamse lokale besturen zoals steden, gemeente- en provinciebesturen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, politie- en hulpverleningszones, intercommunales zoals watermaatschappijen en vele andere overheids- of socialprofitorganisaties te ondersteunen bij al hun P&O-vragen. Treed jij toe tot het Poolstok-netwerk?

Overzicht van onze klanten

 • Lokale besturen

  Steden, gemeenten, OCMW's, provincies, in­ter­com­mu­na­les en in­ter­ge­meen­te­lij­ke sa­men­wer­king

 • Hulp­ver­le­ning

  Brandweer en politie

 • Onderwijs

  Uni­ver­si­tei­ten, hogescholen, lager en middelbaar onderwijs, provinciaal onderwijs en af­stand­on­der­wijs

 • Zorg

  Zie­ken­hui­zen, thuis­ver­ple­ging, zorg­be­drij­ven en zie­ken­fond­sen

 • Nuts­be­drij­ven

  Water, elek­tri­ci­teit en gas

 • Andere over­heids­dien­sten

  Over­heids­be­drij­ven, ha­ven­be­drij­ven, mo­bi­li­teits­be­drij­ven en woon­maat­schap­pij­en

Poolstok als ven­noot­schap

Poolstok is een coöperatieve vennootschap waarin publieke en non-profit organisaties als vennoot deelnemen door eenmalig aandelen te kopen. Door toetreding tot de vennootschap ontstaat een in-house relatie tussen Poolstok en haar klanten. Klanten kunnen hierdoor afnemen van de raamovereenkomsten zonder zelf een overheidsopdracht uit te schrijven. Als opdrachtencentrale plaatst Poolstok de opdracht voor jou en draagt hierover juridische verantwoordelijkheid. Alle klanten en dus vennoten van Poolstok zijn via de Algemene Vergadering vertegenwoordigd.

Wie kan klant worden?

Poolstok werkt uitsluitend voor eentalige, Nederlandstalige, aanbestedingsplichtige organisaties in Vlaanderen en Brussel, uitgezonderd de agentschappen van de Vlaamse Overheid die onder het Vlaams Personeelsstatuut ressorteren.

Om klant en dus aandeelhouder te worden, moeten organisaties voldoen aan een aantal voorwaarden. Poolstok gaat bij elke toetredingsaanvraag na of aan deze voorwaarden is voldaan. Kandidaat-aandeelhouders voldoen cumulatief aan de volgende criteria:

 • de kandidaat-aandeelhouder streeft een doel na van algemeen belang;
 • de kandidaat-aandeelhouder bezit rechtspersoonlijkheid;
 • de kandidaat-aandeelhouder wordt merendeels door de staats-, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke lichamen gefinancierd, of hun beheer staat onder toezicht van deze instanties of lichamen.

Hoe kan je toetreden?

 • Je toekomstige ac­count­ma­na­ger licht de werking en dienst­ver­le­ning van Poolstok toe in een persoonlijk gesprek.

 • Je bezorgt ons een ondertekend toe­tre­dings­be­sluit.

 • De toetreding wordt geagendeerd op de Raad van Bestuur van Poolstok.

 • Na goedkeuring koopt je organisatie eenmalig aandelen aan en ontvangt hiervoor een factuur.

 • Na betaling ontvangt je organisatie een aan­de­len­cer­ti­fi­caat van Poolstok.

Eenmaal toegetreden behoud je als vennoot de autonomie om een opdracht al dan niet via Poolstok uit te voeren, in eigen beheer op te nemen, een eigen overheidsopdracht uit te schrijven of gebruik te maken van een andere opdrachtencentrale. We vragen enkel transparantie over de gemaakte keuzes zodat we onze partners correct kunnen informeren.

Wat kan niet? Een offerte opvragen bij Poolstok als tweede of derde partij in geval van een eigen marktbevraging. Poolstok is immers zelf aanbestedende overheid.

Wat kost samenwerken met Poolstok?

Een kandidaat-aandeelhouder koopt eenmalig aandelen op basis van het aantal voltijds equivalent (VTE). Per tien VTE's worden drie aandelen gekocht, waarbij één aandeel een waarde heeft van 24,79 euro. Het aantal aan te kopen aandelen kan voor grote organisaties begrensd worden op 250 aandelen tenzij de organisatie bereid is om meer aan te kopen. De aandelen blijven stabiel in waarde en bij uittreding krijgt de organisatie de waarde van de aandelen integraal teruggestort.

Het lidmaatschap bij Poolstok is gratis. Het adviseren en begeleiden van klanten zit in het DNA van Poolstok. Advies is gratis, of het nu tot een opdracht leidt of niet, of de tijdsinvestering van Poolstok in verhouding staat tot de omzet of niet. Inspiratie of een klankbord nodig? Ook daarvoor kan je kostenloos bij je accountmanager terecht.

Krijgt Poolstok dan dotaties? Neen. Naast concurrentiële tarieven, onderhandelt Poolstok met de private partners waarmee ze een raamovereenkomst sluit, kortingen die we inzetten als werkingsmiddelen. Wat we niet gebruiken, vloeit terug naar onze klanten in de vorm van een ristorno.

Samenwerken in de praktijk?

 • Maak tijd voor een ken­nis­ma­kings­ge­sprek

  We nemen graag tijd om je organisatie, context en ambities te leren kennen om zo gericht advies te kunnen formuleren.

 • Een concrete vraag? Bespreek de opdracht met je ac­count­ma­na­ger

  De ei­gen­schap­pen van de opdracht bepalen immers of een uitvoering via de raam­over­een­komst van Poolstok mogelijk is.

 • Zorg voor een duidelijke op­dracht­om­schrij­ving

  Dit vormt de basis om potentiële private partners te selecteren en gerichte offertes te ontvangen, maar ook om verwachte resultaten op te volgen.

 • Volg het advies van je ac­count­ma­na­ger

  Je ac­count­ma­na­ger adviseert jou rond mogelijke partners, oplossingen of in­stru­men­ten en of het zinvol/nodig is om potentiële private partners in competitie te plaatsen.

 • Een sa­men­wer­kings­voor­stel op maat

  Ontvang van Poolstok een sa­men­wer­kings­voor­stel op maat. Hierin kan je informatie vinden over het plan van aanpak, tarieven, voor­ge­stel­de teams.

 • Opstarten van de sa­men­wer­king

  Na goedkeuring van het sa­men­wer­kings­voor­stel kan de sa­men­wer­king met de private partner recht­streeks opgestart worden.

 • Sa­men­wer­king tussen klant en private partner

  Bij de start van de sa­men­wer­king tussen de klant en de private partner is Poolstok niet recht­streeks betrokken. Hou ons op de hoogte van het verloop, wijzigingen of eventuele moei­lijk­he­den in de sa­men­wer­king.

 • Factureren via Poolstok

  Na afloop van de opdracht factureert de private partner aan Poolstok. Poolstok controleert of deze factuur conform de over­heids­op­dracht en het sa­men­wer­kings­voor­stel is opgesteld en Poolstok factureert op haar beurt aan de klant.

 • Vul de te­vre­den­heids­be­vra­ging in

  Bezorg Poolstok en haar private partners feedback door de te­vre­den­heids­be­vra­ging in te vullen. Zo kunnen we de kwaliteit van onze dienst­ver­le­ning monitoren en des­ge­val­lend bijsturen.