Ga verder naar de inhoud

Structuur en bestuur

Onze Raad van Bestuur, Algemene Vergadering en aandeelhoudersstructuur.

Aandeelhoudersstructuur

De aandelen van Poolstok zijn verdeeld over twee soorten: A-aandelen en B-aandelen. In abstracto zijn de A-aandeelhouders (meerderheidsaandeelhouders) gedefinieerd als de vennoten die in juli 2015 de aandelen van de diensten van de Vlaamse overheid uit de vennootschap hebben gekocht en het maatschappelijk kapitaal hebben overgenomen. De B-aandeelhouders vertegenwoordigen alle andere vennoten van Poolstok. De meerderheid (d.i. de helft plus één van alle uitgegeven aandelen) van de aandelen moet te allen tijde bestaan uit A-aandelen.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Poolstok vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Elke klant heeft zoveel stemmen als hij aandelen heeft. Elke klant mag een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden die de organisatie op de Algemene Vergadering rechtsgeldig kan vertegenwoordigen. Een mandaat in de Algemene Vergadering is onbezoldigd.

De Algemene Vergadering is onder andere bevoegd voor de goedkeuring van de jaarrekening en het resultaat, de verkiezing van nieuwe bestuurders, statutenwijzigingen, bezoldigingen van het bestuursorgaan, kwijting aan de bestuurders en de commissaris, wijzigingen van het huishoudelijk reglement. De beslissingen die door de Algemene Vergadering worden genomen, gelden voor alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.

Raad van Bestuur

Poolstok wordt aangestuurd door een algemeen directeur, die rapporteert aan de Raad van Bestuur (in de statuten benoemd als ‘het bestuursorgaan’). Onze Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens drie en maximum veertien leden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan ten minste de absolute meerderheid (d.i. de helft vermeerderd met nul komma vijf (0,5)) wordt benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen en de overige leden worden benoemd op voordracht van de houders van B-aandelen. Het mandaat van bestuurder is bezoldigd en loopt voor een periode van zes jaar. Bestuursleden zijn herkiesbaar.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Sa­men­stel­ling Raad van Bestuur

 • Voor de A-aan­deel­hou­ders (Cevi, CIPAL en VVSG):

  • Raf Drieskens (voorzitter)
  • Kristof Hendrickx
  • Paul Verbeeck
  • Lawrence Van­craey­e­nest
  • Hilde Decleer
  • Mehmet Sadik Karanfil
 • Voor de B-aan­deel­hou­ders (alle andere vennoten):

  • Mieke Hullebroeck (on­der­voor­zit­ter)
  • Filip Van Rompaey
  • Karolien Casier
  • Kris Thienpont
  • Véronique Janssens