Ga verder naar de inhoud

Methodieken in consultancy

Voor een succesvol resultaat kan de focus of methodiek van ondersteuning bij een opdracht doorslaggevend zijn.

Wat zijn focusgebieden bij organisatieontwikkeling

Focusgebieden zijn methoden en specifieke technieken of benaderingen die worden gebruikt om organisatieontwikkeling door te voeren. Een project vraagt doorgaans een combinatie ervan. Het succes is vaak gelinkt aan de focus die de klant en private partner (willen) leggen.

We weten dus al dat organisatieontwikkeling een combinatie van meerdere methodieken en technieken inzet. Ieder project zal dan ook ongetwijfeld elementen omvatten van verschillende technieken, dat is typisch aan organisatieontwikkelingstrajecten. Tegelijkertijd hebben opdrachten en projecten toch ook een bepaalde focus. Neem de focus weg, en de opdracht en haar resultaat voldoen niet meer aan jouw verwachtingen en noden als klant.

Jouw situatie, voorkeuren en ondersteuningsnoden bepalen mee welke focus de private partner aan de dag zal moeten leggen in het ontwerp en de uitvoering van het organisatieontwikkelingstraject.

Variatie kan komen uit het type opdracht, uit de accenten die ja als klant doelbewust legt, maar ook uit jouw specifieke situatie, eigen capaciteit en ondersteuningsnoden.

Welke methodieken zijn er?

 • Ver­an­de­rings­ma­na­ge­ment

  Or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling sleutelt aan de fun­da­men­te­le kenmerken van een organisatie. Ver­an­der­ma­na­ge­ment leidt or­ga­ni­sa­to­ri­sche ver­an­de­rin­gen en de overgang naar de toe­komst­vi­sie naar succes. Het gaat hier over doelbewuste, in­ten­ti­o­ne­le, complexe en geplande ver­an­de­rin­gen. Ver­an­der­ma­na­ge­ment legt de nadruk op het ontwikkelen van strategieën om mensen te helpen bewust te worden van en zich aan te passen aan de verandering.

 • Pro­ject­ma­na­ge­ment

  Pro­ject­ma­na­ge­ment is het planmatig beheren van één of meerdere projecten. Het is de toepassing van processen, methoden, vaar­dig­he­den, kennis en ervaring om specifieke pro­ject­doel­stel­lin­gen te bereiken binnen vooraf opgestelde criteria. Tijd, kosten, scope en kwaliteit zijn de bouwstenen van elk project. Dit kan via ver­schil­len­de methoden (Agile, Prince2, scrum…). Vaak wordt hiervoor een project management office (PMO) opgezet.

 • Im­ple­men­ta­tie­be­ge­lei­ding

  Im­ple­men­ta­tie­be­ge­lei­ding is het proces van het on­der­steu­nen van or­ga­ni­sa­ties bij het im­ple­men­te­ren – het effectief doorvoeren – van de verandering(en) in de dagelijkse werk­zaam­he­den. Het is een doorlopend proces dat voortgang monitort, het plan bijstuurt indien nodig en medewerkers ondersteunt en traint om de ver­an­de­rin­gen succesvol door te voeren, te verankeren en te handhaven.

 • Cri­sis­be­ge­lei­ding

  Cri­sis­be­ge­lei­ding omvat het coördineren van acties, com­mu­ni­ce­ren met be­lang­heb­ben­den en het bieden van psy­cho­lo­gi­sche en praktische on­der­steu­ning aan medewerkers in de context van een cri­sis­si­tu­a­tie waar schade dient te worden geëvalueerd, beheerst en hersteld.

 • Par­ti­ci­pa­tie, co-creatie en draagvlak

  Co-creatie en par­ti­ci­pa­tie­tra­jec­ten zijn processen waarbij een organisatie samenwerkt met be­lang­heb­ben­den om ideeën te genereren, oplossingen te ontwikkelen, be­slis­sin­gen te nemen en acties uit te voeren. Deze be­lang­heb­ben­den kunnen bij­voor­beeld medewerkers, klanten, le­ve­ran­ciers, partners, over­heids­in­stan­ties en ge­meen­schap­pen zijn. Het doel van co-creatie en par­ti­ci­pa­tie is ondermeer om de be­trok­ken­heid van be­lang­heb­ben­den te vergroten, inzichten te delen, draagvlak te creëren en betere be­slis­sin­gen te nemen.

 • Meting, analyse en diagnose

  Meten gaat over het verzamelen van kwan­ti­ta­tie­ve en/of kwa­li­ta­tie­ve informatie. Vervolgens kan deze informatie ge­a­na­ly­seerd worden. Dan kunnen er trends, patronen en relaties tussen ver­schil­len­de variabelen worden ge­ï­den­ti­fi­ceerd. Diagnose gaat verder dan analyse door het bepalen van de oorzaken van problemen en het iden­ti­fi­ce­ren van de on­der­lig­gen­de factoren die bijdragen aan deze problemen.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.