Achtergrondinformatie

Wetgeving overheidsopdrachten

Openbare organisaties moeten de wetgeving overheidsopdrachten toepassen om te kunnen samenwerken met een private dienstverlener. De overheidsopdrachtenreglementering is echter niet van toepassing wanneer de vennoten van Poolstok een beroep doen op de P&O-dienstverlening van Poolstok. Poolstok sluit, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten, raamcontracten af met gespecialiseerde P&O-kantoren die kunnen aantoenen dat zij op een deskundige manier werken en kennis en ervaring ter zake hebben. Als vennoot van Poolstok moeten organisaties zelf dus geen overheidsopdracht meer uitvoeren, waardoor administratieve overlast vermeden wordt en organisaties zich onmiddellijk op de inhoud van het project kunnen concentreren. Iedere opdracht kan op korte termijn opgestart worden. 

Dat je als vennoot van onze diensten gebruik kan maken zonder een overheidsopdracht uit te schrijven, is gebaseerd op twee rechtsgronden.

1. Het reglementaire karakter van de verhouding tussen Poolstok en haar vennoten. De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld door een beheersreglement. Er wordt dus geen contract afgesloten.

2. De inhouse-verhouding tussen Poolstok en haar vennoten. Er is een inhouse-verhouding wanneer aan drie criteria is voldaan zoals opgenomen in paragrafen 3 en 5 van art. 12 van Richtlijn 2014/24/EU:

 • de vennoten moeten als 'aanbestedende' dienst kunnen beschouwd worden en moeten samen toezicht uitoefenen op Poolstok zoals op hun eigen diensten;
 • meer dan 80% van de activiteiten van Poolstok moet de uitvoering behelzen van taken die haar zijn toegewezen door de vennoten of door andere, door de vennoten gecontroleerde rechtspersonen, en 
 • er is geen directe participatie van privékapitaal in Poolstok, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wet- en regelgeving; in overeenstemming met de verdragen, die geen belissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon. 

Je bent als vennoot niet verplicht om een beroep te doen op onze diensten. Je kan ook nog steeds zelf de markt verkennen en andere dienstverleners inschakelen.

Werkingskader

 • Het decreet van 2 maart 1999 gaf de Vlaamse Regering de bevoegdheid om Poolstok als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten. Het decreet regelt ook de missie, de taken, de werking en de middelen van Poolstok.
 • De statuten bepalen de grondregels van Poolstok, zoals de toetreding van vennoten, de organisatie van het bestuur en de Algemene Vergadering. De oprichtingsakte van onze organisatie is hieronder terug te vinden.
 • In het beheersreglement staan afspraken voor de samenwerking tussen Poolstok en haar vennoten, bijvoorbeeld hoe de werkings- en personeelskosten over de vennoten worden verdeeld. De relatie tussen Poolstok en al haar vennoten is dus reglementair van aard en niet contractueel. Daardoor kan een vennoot gebruikmaken van onze diensten zonder zelf de markt te verkennen.
 • Door het bekrachtigen van het corporate governance charter engageert de Raad van Bestuur van Poolstok zich om de basisprincipes van deugdelijk bestuur na te leven.

Klachten

Poolstok gaat steevast voor kwaliteit. Heb je toch een opmerking of klacht over onze diensten of die van onze partners? Dan horen we het graag en zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

Voor klachten over de werking van Poolstok of over één van de kantoren waar we mee samenwerken kan je terecht op info@poolstok.be.

Bij een schriftelijke klacht bezorgen we je binnen de 10 kalenderdagen een ontvangstbevestiging. We behandelen je klacht met de grootste zorg. Zorg er wel voor dat je klacht gemotiveerd is en dat je duidelijk vermeldt over welke vacature /procedure het gaat en hoe wij je kunnen contacteren. Met anonieme klachten kunnen we geen rekening houden.

Je klacht is enkel ontvankelijk als:

 • je jouw naam en adres vermeldt;
 • je de feiten duidelijk omschrijft;
 • de klacht gaat over feiten waarvoor eerder nog geen klacht werd ingediend en die nog niet behandeld werd;
 • de klacht niet gaat over feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
 • je jouw persoonlijk belang aantoont in de klacht.

Klachten worden binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht beantwoord.

Contact

We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om je vragen te beantwoorden. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.