Ga verder naar de inhoud

Poolstok springt hoger voor bewezen kwaliteit

Poolstok versterkt de wendbaarheid, veerkracht en efficiëntie van publieke en non-profitorganisaties door gespecialiseerde P&O-expertise in te zetten, dààr waar ze nodig is. We doen dit niet alleen, maar samen met ons netwerk van meer dan 60 partners uit 15 verschillende P&O-domeinen.

We ontzorgen onze klanten door voor hen op zoek te gaan naar de beste expertise op de markt. Overheidsopdrachten zijn tijdsintensief en zo creëren we ruimte voor kerntaken. We ontzorgen door scherpe tarieven te onderhandelen; met meer dan 450 klanten leggen we samen het nodige gewicht in de schaal. Maar we ontzorgen vooral door de expertise van onze partners zorgvuldig te screenen. Bewezen kwaliteit vormt de basis van elk partnership en staat centraal binnen onze werking. Sterker nog, de visie op bewezen kwaliteit is gestoeld op onze organisatiewaarden.

Zo garanderen we een kwalitatieve dienstverlening tegen een correcte prijs. Flexibel, snel en altijd op maat van de noden en de context. Beloofd.

Mooie beloften, maar hoe realiseren we die? Met een neutraal advies over een eerlijk aanbod.

  • We kiezen voor duurzame oplossingen en niet voor de hype van het moment. Zo nemen we ook onze maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid op.

  • Over­heids­mid­de­len besteden we zorgvuldig en gericht, aan oplossingen die werken.

  • We begeleiden onze klanten in alle neu­tra­li­teit in het keuzeproces én bieden trans­pa­ran­tie over de ef­fec­ti­vi­teit van de oplossing waarvoor ze kiezen. We matchen de beschikbare expertise aan de specifieke vraag.

  • Geen commerciële agenda’s want advies en integriteit gaan voor Poolstok hand in hand.

De zoektocht naar het best beschikbare bewijs

Kiezen voor oplossingen die doen wat ze beloven, het lijkt de logica zelf. Daarom zoekt Poolstok naar het best beschikbare bewijs van de effectiviteit van de aangeboden oplossingen. We kijken hiervoor naar deugdelijk wetenschappelijk onderzoek als een van de bronnen, maar evidence-based werken is meer dan wetenschap alleen. Ook de organisatiedata en standpunten van stakeholders en experten geven richting.

Hoe kwalitatiever de informatie, hoe meer we er rekening mee houden. Een intuïtief standpunt van een expert weegt minder zwaar door dan kwaliteitsvolle data uit een personeelsbeheerssysteem. We kiezen dus voor 'evidence-based' boven ‘opinion-based’ praktijkbeslissingen. Logisch toch?

Het is een aanpak die we ook in onze overheidsopdrachten vertalen. Kwaliteit krijgt in élke overheidsopdracht minstens evenveel aandacht als de kostprijs. Evidence-based selectie- en gunningscriteria ondersteunen ons in de zoektocht naar het best beschikbare bewijs. We sluiten een partnership met dienstverleners gebaseerd op aangetoonde en bewezen expertise binnen het domein.

You're simply the best

We mikken niet naar de hemel, maar we bepalen wél minimale kwaliteitseisen voor elke dienstverlening en dit gebaseerd op de actuele wetenschappelijke stand van zaken binnen het domein. De kwaliteit en kwantiteit van het wetenschappelijk onderzoek verschilt namelijk sterk over de verschillende P&O-domeinen heen.

Zo is bijvoorbeeld het onderscheid tussen effectieve selectietechnieken, minder effectieve selectietechnieken én pseudowetenschap helder. Onze minimale kwaliteitseisen zijn dat bijgevolg ook. In ‘jongere’ P&O-domeinen zoals coaching geeft de wetenschappelijke literatuur richting, maar geen pasklare antwoorden. Coaching werkt, maar hoe? We kennen (nog) niet alle determinerende factoren, dus bestaat die beste oplossing dan al? Ook dan is transparantie naar klant én partner belangrijk.

Hype bevraagd

  • Hypes en nieu­wig­he­den in­te­res­se­ren iedereen. Ook Poolstok. En dat is helemaal oké, zolang het best beschikbare bewijs – hoe beperkt ook – positieve indicaties geeft over de ef­fec­ti­vi­teit. Wetenschap en innovatie sluiten elkaar niet uit. Ze hebben namelijk een ge­meen­schap­pe­lij­ke passie: de zoektocht naar nieuwe inzichten. En ook innovatieve oplossingen kunnen evidence-based zijn want “absence of evidence is not evidence for absence".

    De afwezigheid van bewijs is geen bewijs voor de niet-werk­zaam­heid, bij­voor­beeld omdat de oplossing te jong is om zichzelf we­ten­schap­pe­lijk te bewijzen. De ont­wik­ke­lings­wij­ze en the­o­re­ti­sche onderbouw van een innovatieve oplossing geven – als best beschikbare bewijs – indicaties over kwaliteit. Poolstok brengt innovatie, wetenschap en praktijk als innovatieve katalysator graag dichter bij elkaar. Samen met ons netwerk van klanten en partners geven we ook innovatieve oplossingen een kans en werken we mee aan de da­ta­ver­za­me­ling. Geen radicale, maar een prag­ma­ti­sche aanpak.

Over evicence-based praktijk als Holy Grail

Poolstoks oneindige leertraject in het toepassen van de evidence-based praktijk doet het al vermoeden: beslissen op basis van het best beschikbare bewijs is eenvoudig en complex tegelijk. De wetenschap heeft niet alle juiste antwoorden. En de antwoorden die er zijn, missen bij momenten eenduidigheid. Wetenschappelijk onderzoek of statistische analyses van de organisatiedata leveren geen absolute waarheden of zekerheden. Het wijst ons alleen in de juiste richting zodat we rationele, berekende keuzes maken.

En dat is tóch beter dan het alternatief: niets doen, je laten leiden door je buikgevoel, blind vertrouwen of gewoon gokken. Wanneer een nieuw geneesmiddel op de markt komt, vindt iedereen het vanzelfsprekend dat het getest is op doeltreffendheid en mogelijke neveneffecten. Laten we het domein van personeel en organisatie met dezelfde sérieux behandelen.

Kiezen is verliezen

Geen perfecte oplossingen uitgevoerd door perfecte partners. Geen anticlimax, maar wél het beste dat de markt en de wetenschap op dat moment bieden. Realistisch en pragmatisch. Dat is waar Poolstok voor staat.