Ga verder naar de inhoud

Uitstroom

Het proces dat leidt tot de formele scheiding van een werknemer van een werkgever na ontslag of door natuurlijk verloop.

Outplacement: begeleid medewerkers wanneer de samenwerking eindigt

Outplacement is niet alleen een waardevol instrument voor het begeleiden van vertrekkende werknemers naar nieuwe kansen, maar vaak ook wettelijk verplicht voor zowel werkgevers als werknemers. Een outplacementprogramma heeft als doel de overgang van ontslagen werknemers naar nieuw werk te vergemakkelijken en hun kansen op succes te vergroten. Poolstok biedt de mogelijkheid om in samenwerking met een gespecialiseerde partner een professioneel en mensgericht outplacementprogramma te ontwikkelen.

Een typisch out­pla­ce­ment­pro­gram­ma kan ver­schil­len­de elementen bevatten, waaronder:

 • Per­soon­lij­ke begeleiding

  Per­soon­lij­ke begeleiding van de ver­trek­ken­de werknemer bij de verwerking van het ontslag.

 • Loop­baan­be­ge­lei­ding

  Het bieden van pro­fes­si­o­ne­le begeleiding en advies om ontslagen werknemers te helpen bij het iden­ti­fi­ce­ren van hun car­ri­è­re­doe­len, inzicht in en het scherp­stel­len van hun vaar­dig­he­den en het ontwikkelen van een effectieve sol­li­ci­ta­tie­stra­te­gie.

 • De weg naar werk

  Het aanbieden van on­der­steu­ning bij het vinden van nieuwe ar­beids­kan­sen, zoals hulp bij het opstellen van cv's, sol­li­ci­ta­tie­brie­ven, in­ter­vie­w­voor­be­rei­ding en netwerken.

 • Training en ont­wik­ke­ling

  Het aanbieden van opleidingen en bijscholing om de vaar­dig­he­den en kwa­li­fi­ca­ties van de ontslagen werknemers te verbeteren, waardoor ze aan­trek­ke­lij­ker worden voor potentiële werkgevers.

Wettelijk verplicht outplacement

Het stopzetten van een contract (hetzij met een verbrekingsvergoeding, hetzij met een opzegtermijn), leidt tot outplacement. Het traject van outplacement is wettelijk bepaald, in die zin is het gemakkelijk. Maar omdat je er – hopelijk – zelden mee te maken krijgt, is outplacement niet altijd vertrouwd terrein. Dankzij Poolstok hoeft dat ook niet: wij screenden voor jou het marktaanbod en selecteerden een partner die prima op de hoogte is van het wettelijk kader.

Wat moet je nog weten?

 • We hielden er bij de selectie van onze private partner rekening mee dat nabijheid van de begeleiding belangrijk is voor jouw (ex-)werknemer.

 • Blijkt de vraag naar out­pla­ce­ment opvallend vaak voor te komen, dan is er misschien iets anders aan de hand. Poolstok fungeert ook als spar­ring­part­ner om dat te bespreken.

 • Voor alle dui­de­lijk­heid, Poolstok is niet jouw partner voor loop­baan­be­ge­lei­ding via loop­baan­che­ques.

 • Sinds april 2024 is er geen verplicht out­pla­ce­men­taan­bod medische overmacht meer. Je hebt als werkgever wel nog enkele ver­plich­tin­gen. Die lees je hier.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen. 

Sjabloon

We hebben een aanvraagformulier voor een nieuwe outplacementbegeleiding gemaakt. Dit vind je hier.