Maak een jobalert

Coördinator financiële dienstverlenging agentschappen

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

Je maakt deel uit van de dienst Financiën. De dienst Financiën staat in voor de coördinatie van de financiële processen van het provinciebestuur West-Vlaanderen en het ontwikkelen van een gezond financieel beleid. De financiële processen worden geïntegreerd benaderd, m.n. vanuit de componenten meerjarenplan en boekhouding. De dienst Financiën ondersteunt ook haar extern verzelfstandigde agentschappen op een gestructureerde wijze in hun financiële processen. 

De dienst Financiën organiseert eveneens de eerstelijnscontrolewerkzaamheden op Europese programmadossiers voor het Vlaamse gebiedsdeel. Het betreft de eerstelijnscontrole op de financiële rapportage van projectpartners.

Je wordt als adjunct-adviseur tewerkgesteld binnen de dienst Financiën om de relaties met de extern verzelfstandigde agentschappen inzake financiële dienstverlening te behartigen en verder te professionaliseren. Je werkt daartoe actief mee in deze financiële processen.

Je rapporteert aan het diensthoofd. 

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het proces, de implementatie en de bijsturing van de ondersteuning van de extern verzelfstandigde agentschappen in hun financiële processen
 • Je formuleert concrete voorstellen voor vernieuwing en bijsturing en werkt hiervoor samen met het diensthoofd Financiën en de dienst Economie en Europese en Internationale Samenwerking die de globale afstemming tussen de provincie en haar agentschappen opneemt
 • Je treedt op als centraal aanspreekpunt en go-between tussen de dienst Financiën en de agentschappen
 • Je ondersteunt de agentschappen die de BBC-regelgeving moeten volgen bij de opmaak van hun beleidsrapporten en opvolgingsrapportering. Je maakt hiervoor ook gebruik van de rapporteringsmogelijkheden die de software (ter ondersteuning van de financiële processen) biedt en ontsluit financiële data met aangepaste tools (zoals PowerBI) op basis van functionele analyses om zo de agentschappen te ondersteunen
 • Je volgt tussentijds op dat de afgesproken resultaten tijdig behaald worden
 • Je helpt procedures te verbeteren en ze te documenteren in handleidingen
 • Je beheerst en ontwikkelt jouw eigen materie: boekhoudwetgeving en het besluit over de Beleids- en Beheerscyclus (of kortweg de BBC-regelgeving)
 • Je draagt bij tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de dienst

Profiel

Vaktechnische competenties

 • Goede kennis van Excel
 • Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein
 • Kennis van het besluit over de Beleids- en Beheerscyclus (of kortweg de BBC-regelgeving) en van boekhoudwetgeving
 • Kennis van modellen van overheidsmanagement en –organisatie
 • Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden

Toelatingsvoorwaarden

Extern aanwerving

 1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een specifiek masterdiploma (nl. handelsingenieur, handelswetenschappen, business economics of (toegepaste) economische wetenschappen);
 2. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

Bevordering

 1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:
 • aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
 • aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;  
 • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
 1. Op de datum van indiensttreding vier jaar niveauanciënniteit tellen in niveau B of C;
 2. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

Aanbod

Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten en de extra legale voordelen vindt u op de website van Provincie West-Vlaanderen onder 'Veelgestelde vragen'.

Deze vacature loopt nog 16 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
financiën en begroting
financieel
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen