Maak een jobalert

afdelingsverantwoordelijke (hoofdverpleegkundige)

Opslaan  

OCMW Ninove

Functieomschrijving

Ninove is een stad met 38.500 inwoners gelegen op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Een stad op mensenmaat, vol activiteiten, natuur en cultuur! Een echte leefstad die rekening houdt met haar bewoners.  

Jouw functie

Je stelt een team van verplegend, verzorgend, paramedisch en schoonmaakpersoneel in staat een aangename woon- en leefomgeving voor de bewoners te creëren, waar aangepaste hulp en verzorging gekoppeld worden aan een zo comfortabel mogelijk verblijf. Zorgen voor een ideale werkomgeving zodat de medewerkers al hun verantwoordelijkheden en taken kunnen opnemen.

Je rapporteert aan het hoofd bewonerszorg. 

Profiel

Voorwaarden om deel te nemen

 1. Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen  van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 2. Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving;
 3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;
 5. Kandidaten voor een contractuele functie moeten Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten die strekken tot bescherming van de belangen van het bestuur;
 6. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; slagen voor de selectieprocedure;
 7. Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functiegesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid;
 8. Slagen voor de selectieprocedure.
   
 9. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:
 1. Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (bachelor of daarmee gelijkgesteld, master in de verpleegkunde of je zal deze behalen voor 1 juli 2019 EN
 2. Je hebt minstens 4 jaar beroepservaring als verpleegkundige in de zorgsector (of als lid van het verplegend personeel in een ziekenhuis of WZC)
   
 3. Bevorderingsvoorwaarden (enkel voor personeelsleden van de stad en OCMW):
 1. Ten minste 4 jaar graadanciënniteit hebben in weddenschaal BV1-3 EN
 2. Voldoen aan de diplomavereisten die gelden bij aanwerving EN
 3. Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie

Vaktechnische kennis

 • Basiskennis van de RIZIV-wetgeving en de Vlaamse regelgeving inzake ouderenzorg
 • Kennis van het kwaliteitshandboek
 • Algemeen inzicht in de tendensen van de zorg voor ouderen
 • Technische vakkennis
 • Deontologie

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal BV5.
 • Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 4 jaar ervaring: 40 794,91 euro
 • Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden onbeperkt in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.
  Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform artikel 167 van de RPR.

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 5,50 euro, waarbij je zelf 1,10 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering (indien contract onbepaalde duur  of 2 jaar in dienst onder contract bepaalde duur);
 • Fietsvergoeding aan 0,23 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie:26 dagen op jaarbasis.
Deze vacature is afgelopen. Je kan geen sollicitatie meer indienen.
bachelor of gelijkwaardig
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
B
gezondheid
gezondheid, welzijn en zorg
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen