Ga verder naar de inhoud

Belonen

Beloning, meer dan loon alleen

Onder beloning verstaan we alle vormen van financiële inkomsten én secundaire arbeidsvoorwaarden die werknemers ontvangen van een werkgever in ruil voor de geleverde arbeid en tijd. Dit gaat over compensation en benefits (salaris, bonussen, extralegale voordelen), loopbaan en werkomgeving (promotie, leermogelijkheden, impact, jobrotatie, team) alsook de work-life balance (flexibele uurroosters, thuiswerk) en de bedrijfsomgeving (waarden en cultuur). Dit zijn de vier elementen waar een bedrijf op kan inzetten op het vlak van beloning, en worden samengevat in de Employee Value Proposition of waardepropositie.

Loon(on)tevreden?

Het volledige loonpakket heeft invloed op de loontevredenheid van medewerkers. Medewerkers die tevreden zijn over hun loon, zijn doorgaans ook tevreden over hun job, zijn minder geneigd om de organisatie te verlaten en presteren beter. Moet je daarvoor je medewerkers altijd een hoger loon uitkeren? Dat niet per se, er zijn ook andere factoren die een rol spelen, zoals billijkheid. Medewerkers verwachten gelijk loon voor gelijk werk en vinden dat ze evenveel moeten verdienen als anderen met gelijkaardige taken en verantwoordelijkheden, binnen en buiten de organisatie.

Verleid met je loonbeleid

Een aantrekkelijk loonbeleid voeren – het totaalpakket van maandloon, variabele verloning en niet-financiële voordelen – is een efficiënte manier om je gunstig te positioneren op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

  • Wil je als lokaal bestuur aan de slag met de mogelijkheden die het nieuwe Rechtspositiebesluit je biedt op het vlak van loonbeleid en weet je niet goed hoe dat aan te pakken?
  • Heb je nood aan advies rond een billijk en competitief verloningsbeleid?
  • Of wil je inzicht krijgen in salarisstudies en -benchmarks?
  • Wil je werken aan retentie door in te zetten op een flexibeler loonbeleid?

Poolstok leidt je naar de private partner met de juiste expertise. We blijven trouw aan onze expertisedomeinen, om die reden bieden we geen activiteiten aan rond loonadministratie. 

Doelgericht verlonen

Het vastleggen van concrete, strategische doelstellingen voor het loonbeleid is van essentieel belang om de effectiviteit, transparantie en consistentie van het beloningsbeleid te waarborgen en ervoor te zorgen dat het aansluit bij de bredere doelen van de organisatie. Het stelt de organisatie in staat om gericht te werken aan het bereiken van de gewenste resultaten en om de voortgang te meten.

Functie… beschrijving? Waardering? Weging? Classificatie?

  • Werden er verantwoordelijkheden overgeheveld naar jouw (lokale) niveau en kan je hulp gebruiken bij de omschrijving van nieuwe functies? Of wil je werken aan functiedesign?
  • Zijn er nieuwe functies in je organisatie die je nog moet afbakenen, wegen, classificeren?
  • Sta je voor voornoemde uitdagingen maar dan als gevolg van een fusie?

Functiewaardering is een manier om verschillende functies te waarderen door ze met elkaar te vergelijken, ten opzichte van elkaar te wegen en een bepaalde hiërarchie op te stellen. Nadien kunnen de verschillende functies ingedeeld worden in categorieën met hun respectievelijke salarisschalen. Het systematisch en objectief ordenen van functies kan gebeuren aan de hand van functieclassificatie.

De functiewizards uit het partnernetwerk van Poolstok weten raad.