gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Wij danken je voor jouw bezoek aan onze website www.poolstok.be (hierna aangeduid als de "Website"), die ter beschikking wordt gesteld door het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a. (ook Poolstok genoemd), met maatschappelijke zetel te Remytoren, Vaartdijk 3/101, 3018 Wijgmaal, ondernemingsnummer 0466.540.504 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven (hierna aangeduid als "Poolstok", "wij" of "ons").

1.2. Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Website (verder de "Gebruiksvoorwaarden"). Indien je bij het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je verzocht geen gebruik te maken van de Website.

1.3. De huidige Gebruiksvoorwaarden, die moeten worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website (zoals de Website Privacyverklaring en de Cookieverklaring), geven je informatie over de manier waarop je van de Website gebruik kan maken en binnen welke perken je dit kan doen. Wij raden je sterk aan de nodige tijd te nemen om deze documenten aandachtig en volledig door te lezen, aangezien deze bepalingen voor jou van belang kunnen zijn.

1.4. Poolstok behoudt zich te allen tijde het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de Website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website

2.1. Deze Website is een centraal loket voor vacatures van de Vlaamse openbare besturen die vennoot zijn van Poolstok ("Vennoot"). Voor de kandidaten biedt deze Website een snelle en efficiënte toegang tot de openstaande vacatures, terwijl het voor de besturen dé manier is om deze kandidaten te bereiken.

2.2. Via de Website verstrekken we enerzijds informatie aan (potentiële) kandidaten. Zij kunnen op de Website o.m. volgende informatie terugvinden:

  • vacatures van de Vlaamse openbare besturen;
  • informatie over deze besturen als werkgever;
  • links naar de specifieke sites van deze besturen;
  • informatie over Poolstok;
  •  …

Kandidaten kunnen zich via de Website volwaardig registreren, een kandidatenprofiel opmaken en hierbij hun voorkeuren opgeven zodat Poolstok gepersonaliseerde informatie kan bezorgen aan de kandidaten. Kandidaten kunnen op basis van hun voorkeuren vacatures in hun mailbox ontvangen. Geregistreerde kandidaten kunnen  via de Website online solliciteren op de vacatures bij de Vennoten van Poolstok.

2.3. Onze Vennoten bieden we informatie aan met betrekking tot onder meer:

  • de dienstverlening van Poolstok;
  • de (juridische) structuur van Poolstok;
  • de toetredingsvoorwaarden als Vennoot;

Vennoten kunnen, via een afgesloten pagina, zelf vacatures publiceren op de Website en het verloop hiervan opvolgen.

3. Gebruik van de Website

3.1. Poolstok behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

3.2. Poolstok kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden of de andere toepasselijke (contractuele) documenten op deze Website, de inhoud van de Website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de Website, dan wel de slechts beperkte toegang tot deze Website.

3.3. De informatie die je terugvindt op deze Website heeft een zuiver informatieve waarde. Het is niet bedoeld als persoonlijk, professioneel, juridisch of enig andersoortig advies. Het geeft uiteraard ook geen enkele garantie op het vinden of krijgen van een job. Poolstok streeft ernaar om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. De Website wordt op regelmatige tijdstippen aangepast. Toch kunnen wij niet garanderen dat alle informatie te allen tijde correct, volledig en actueel is, dus elk gebruik van de informatie op deze Website is op jouw eigen risico. Indien er zich onvolledigheden of onnauwkeurigheden voordoen, zal Poolstok al het mogelijke doen om deze zo snel mogelijk aan te passen.

3.4. Wij proberen op een redelijke wijze alle ongemakken wegens technische fouten te voorkomen. We kunnen echter niet uitsluiten dat technische fouten zich voordoen. Bovendien kan de Website van tijd tot tijd onderhevig zijn aan een onderhoud. Daarom kunnen wij nooit garanderen dat de toegang tot de Website altijd ononderbroken zal zijn of nooit op een andere wijze wordt verhinderd.

3.5. Zover als toegelaten door het toepasselijke recht, kan Poolstok niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade die door het gebruik van de Website zou worden veroorzaakt. Hieronder vallen alle verliezen, werkonderbrekingen en eventuele beschadigingen aan jouw apparatuur of programma’s.

3.6. De gebruiker zal Poolstok vrijwaren tegen iedere vordering die door een derde (bijvoorbeeld een Vennoot) zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze Website en het gebruik ervan (met inbegrip van valse informatie opgegeven tijdens de registratie, tijdens het online solliciteren, of bij het voorzien van links naar andere websites).

4. Verplichtingen van de gebruiker van de Website

4.1. Wanneer je gegevens oplaadt op de Website (bijvoorbeeld bij een registratie en bij een sollicitatie), dan garandeer je dat deze gegevens correct, volledig en accuraat zijn, dat je alle rechten hebt of hebt bekomen om deze gegevens op te laden, en dat je de volledige verantwoordelijkheid voor het opladen ervan draagt. Je garandeert eveneens dat je onder het recht dat op jou van toepassing is, onder de contractuele verplichtingen waartoe je je hebt verbonden, of enige andere, volledig gebruik kan maken van de diensten die op deze Website worden aangeboden.

4.2. Je gaat ermee akkoord om geen gebruik te maken van de diensten die op deze Website worden aangeboden op een wijze die wij onrechtmatig achten (bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke content op te laden op onze Website of door op enige wijze de functionaliteiten of het vlot verloop van de Website te verhinderen).

4.3. Bij registratie heb je een paswoord en een log-in ingegeven. Deze zijn strikt persoonlijk en je bent er zelf voor verantwoordelijk om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en je dient alle nodige stappen te ondernemen om te vermijden dat derden deze gegevens kunnen gebruiken buiten jouw medeweten om.

4.4. Poolstok heeft het recht de toegang tot jouw account op te schorten of te beëindigen, of om opgeladen gegevens te verwijderen of ontoegankelijk te maken wanneer het van oordeel is dat deze in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen en/of deze Gebruiksvoorwaarden of de andere toepasselijke contractuele documentatie op deze Website.

5. Bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van cookies

5.1. Waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hecht Poolstok bij de behandeling van die persoonsgegevens het grootste belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij trachten je op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze informatie is terug te vinden in de Website Privacyverklaring.
Bovendien maakt deze Website gebruik van cookies. Ook hier willen we je duidelijk en volledig informeren. Meer informatie hierover vind je dan ook terug in onze Cookieverklaring.

6. Virussen, hyperlinks en verwijzingen

6.1. Op deze Website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van overheden. De informatie op deze websites wordt beheerd door derden. Poolstok heeft dus geen enkele invloed op de informatie die hier gegeven wordt en aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid op basis hiervan.

6.2. Poolstok geeft geen garantie dat deze Website vrij zou zijn van virussen, en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze Website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Je hebt het recht om informatie op deze Website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

8. Vertrouwelijkheid

8.1. Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan Poolstok bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze Website, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Poolstok wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Poolstok mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als je commentaar of materiaal bezorgt, stem je ermee in dat Poolstok de ideeën, concepten, kennis en technieken die in jouw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

9. Diverse bepalingen

9.1. Ongeldigheid van bepalingen.
Indien een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden (of de andere toepasselijke contractuele voorwaarden op deze Website) ongeldig en/of onafdwingbaar zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen ten volle gelden en word(t)(en) de ongeldige en/of onafdwingbare bepaling(en) vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bepaling(en).

9.2. Uitoefenen van toegekende rechten.
Het niet of niet meteen uitoefenen door Poolstok van bepaalde rechten die zij heeft op basis van de toepasselijke contractuele documenten of het toepasselijke recht, houdt geenszins in dat Poolstok zou verzaken aan deze rechten; Poolstok kan, binnen de perken toegestaan door de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, die rechten uitoefenen wanneer zij dit wenst.

9.3. Wijziging van de voorwaarden.
Poolstok behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 2 maart 2014.

10. Geschillen

10.1 Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze Website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Voor zover toegelaten door het toepasselijke recht, aanvaard je dat de raadpleging en het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze Website inhoudt dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat je de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.