website privacyverklaring

1.    Algemeen

1.1.    Wij danken u voor uw bezoek aan onze website www.poolstok.be (hierna aangeduid als de "Website") die ter beschikking wordt gesteld door het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a. (ook Poolstok genoemd), met maatschappelijke zetel te Technologielaan 11, 3001 Heverlee, ondernemingsnummer 0466.540.504 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven (hierna aangeduid als "Poolstok", "wij" of "ons").

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij geven u niet enkel de mogelijkheid om informatie over vacatures bij een Vlaams openbaar bestuur te raadplegen, interessante documentatie op te zoeken in verband met solliciteren bij Vlaamse openbare besturen, te registreren op onze Website voor een gepersonaliseerde dienstverlening en zelfs om online te solliciteren, maar garanderen ook een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

1.2.    De huidige privacyverklaring voor de Website ("Website Privacyverklaring"), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website (zoals de Gebruiksvoorwaarden en de Cookieverklaring), geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Wij raden u sterk aan de nodige tijd te nemen om deze documenten aandachtig en volledig door te lezen, aangezien deze bepalingen voor u van belang kunnen zijn.

1.3.    Door de Website te gebruiken (bijvoorbeeld door het bezoeken van de verschillende pagina's van de Website, in te schrijven op de nieuwsbrief, contact met ons op te nemen via het online contactformulier, etc.), gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Website Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Website Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

1.4.    Indien u wenst te registreren of online te solliciteren, dan zijn er specifieke voorwaarden van toepassing inzake de verwerking van persoonsgegevens, met name de Privacyverklaring Geregistreerden en Sollicitanten. In dit geval dienen deze voorwaarden eveneens te worden geconsulteerd en nageleefd.

2.    Wat doen wij met uw informatie?

2.1.    Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld het inschrijven op onze nieuwsbrief, het opgeven van uw gegevens in het contactformulier, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, behoudens onderaannemers van Poolstok (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

2.2.    Daar waar u Poolstok de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor het toesturen van informatie over vacatures en de diensten die door Poolstok worden aangeboden (bijvoorbeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrief of de RSS-feed, zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt. U kan Poolstok echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door uit te schrijven van de nieuwsbrief via het online profiel of ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven onder artikel 8 hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

3.    Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens?

3.1.    Bij uw bezoek aan onze Website wordt bepaalde technische informatie verzameld en verwerkt omtrent uw apparaat en de gegevens omtrent het bezoek aan de website (bijvoorbeeld uw IP-adres, de website vanwaar u onze Website opvraagt, de pagina's die u op onze Website bezoekt, datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de Website, de http-antwoordcode, de informatie over uw browser en uw besturingssysteem). Daarnaast verzamelen en verwerken wij uiteraard ook alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, etc.) voor die diensten waarvoor u deze gegevens dient in te geven.

3.2.    De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bv. e-mailadressen en namen), gebruiken wij enkel met het oog op het doel waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Privacywet.

4.    Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1.    U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

4.2.    Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contracteren via  e-mail. Deze kunnen worden gericht aan onze verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens. Voor contactgegevens, zie artikel 8 hieronder.

5.    Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

5.1.    Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring die hierover meer uitleg geeft.

6.    Links naar andere websites

6.1.    Verschillende pagina's van de Website (bijvoorbeeld bij de uitleg over onze diensten, de aangeboden vacatures, etc.) kunnen links bevatten naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze Website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

6.2.    Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld.

7.    Wijzigingen

7.1.    Poolstok behoudt zich steeds het recht voor om deze Website Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Website Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Website Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 2 maart 2014.

8.    Heeft u nog andere vragen?

8.1.    Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@poolstok.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens. Vragen die hiermee geen verband houden zullen niet worden beantwoord.