website privacyverklaring

1. Algemeen

1.1 Wij danken u voor uw bezoek aan onze website www.poolstok.be (hierna aangeduid als de "Website") die ter beschikking wordt gesteld door Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba), met maatschappelijke zetel te Technologielaan 11, 3001 Heverlee, ondernemingsnummer 0466.540.504 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven (hierna aangeduid als "Poolstok", "wij" of "ons").

Via deze website geven wij u de mogelijkheid om informatie over vacatures bij een Vlaamse openbare organisatie te raadplegen, interessante documentatie op te zoeken in verband met werken en solliciteren bij Vlaamse openbare organisaties, te registreren op onze Website voor een gepersonaliseerde dienstverlening en zelfs om online te solliciteren. 

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Daarom garanderen wij ook een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna aangeduid als de "AVG").

Poolstok treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de AVG.

1.2 De huidige privacyverklaring voor de Website ("Website Privacyverklaring"), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website (zoals de Gebruiksvoorwaarden en de Cookieverklaring), geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Wij raden u sterk aan de nodige tijd te nemen om deze documenten aandachtig en volledig door te nemen, aangezien deze bepalingen belangrijk voor u kunnen zijn.

1.3 Indien u bij het lezen van de Website Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

1.4 Indien u wenst te registreren of online te solliciteren, dan zijn er specifieke voorwaarden van toepassing inzake de verwerking van persoonsgegevens, met name de Privacyverklaring Geregistreerden en Sollicitanten. In dit geval dienen deze voorwaarden eveneens te worden geconsulteerd en nageleefd.

2. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke gegevens verwerken wij?

2.1 Bij uw bezoek aan onze Website wordt bepaalde technische informatie verzameld en verwerkt omtrent uw apparaat en de gegevens omtrent het bezoek aan de website (bijvoorbeeld uw IP-adres, de website vanwaar u onze Website opvraagt, de pagina's die u op onze Website bezoekt, datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de Website, de http-antwoordcode, de informatie over uw browser en uw besturingssysteem). Daarnaast verzamelen en verwerken wij uiteraard ook alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, adres, etc.) voor die diensten waarvoor u deze gegevens dient in te geven (bijvoorbeeld het inschrijven op onze nieuwsbrief, het opgeven van uw gegevens in het contactformulier, etc.)

2.2 De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bv. naam, e-mailadres, adres etc.), gebruiken wij enkel met het oog op het doel waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de AVG.

3. Wat doen wij met uw informatie?

3.1 Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld het inschrijven op onze nieuwsbrief, het opgeven van uw gegevens in het contactformulier, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, behoudens onderaannemers van Poolstok (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen (zie ook artikel 3.4).

3.2 Daar waar u Poolstok de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor het toesturen van informatie over vacatures en de diensten die door Poolstok worden aangeboden (bijvoorbeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrief, voor de job alerts of de RSS-feed), zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt. U kan Poolstok echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door uit te schrijven voor de nieuwsbrief. U kan ons hiervoor ook contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven onder artikel 8 hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing door Poolstok doorgegeven aan derde partijen.

3.3 Uw informatie wordt opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk dat uw informatie buiten deze regio bewaard wordt. Indien dit het geval is, wordt u hiervan afzonderlijk op de hoogte gebracht en ziet Poolstok er op toe dat deze opslag conform de AVG uitgevoerd wordt. 

3.4 Uw informatie over het bezoeken van de Website wordt maximum 2 jaar bewaard. Na deze periode wordt deze informatie verwijderd. Indien u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, bewaren we uw gegevens hiervoor zolang dat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief Belangrijk: indien u geregistreerd bent op onze site en/of in dit kader voor een sollicitatie via onze website indiende, gelden andere bewaartermijnen. U vindt deze terug in de Privacyverklaring voor Geregistreerden en Sollicitanten.

4. Uw rechten

4.1 U heeft het recht om kosteloos uw gegevens in te kijken of om informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

4.2 U heeft het recht om uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien deze onjuist zijn.

4.3 U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. In dat geval blijft Poolstok uw gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken.

4.4 U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de aanwending ervan te verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn. Poolstok is echter niet verplicht uw gegevens te wissen indien Poolstok in dit kader zelf dient te voldoen aan bepaalde wettelijke bepalingen.

4.5 U heeft het recht op overdracht van uw gegevens. Dat biedt u de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Poolstok is echter niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.

4.6 Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contracteren via e-mail. Deze kunnen worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO). De contactgegevens vindt u in artikel 8 hieronder.

4.7 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, i.c. de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vindt u terug op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

5. Cookies

Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring die hierover meer uitleg geeft.

6. Links naar andere websites

6.1 Verschillende pagina's van de Website (bijvoorbeeld bij de uitleg over onze diensten, de aangeboden vacatures, etc.) kunnen links bevatten naar andere websites. De richtlijnen over gegevensbescherming die opgenomen zijn in deze Privacyverklaring gelden enkel voor onze Website, www.poolstok.be. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites na te lezen.

6.2 Poolstok is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen, noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking wordt gesteld.

7. Wijzigingen

Poolstok behoudt zich steeds het recht voor om deze Website Privacyverklaring te wijzigen. Als de Privacyverklaring wezenlijk gewijzigd wordt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, ofwel via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, ofwel door een opvallende kennisgeving op de Website te plaatsen. We raden u aan onze Website regelmatig te controleren op updates. Deze Website Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 17 augustus 2018.

8. Heeft u nog andere vragen?

Indien u nog andere vragen heeft over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@poolstok.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens. Wij bezorgen u uiterlijk binnen één maand een reactie op uw vragen. Vragen die geen verband houden met privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens, worden niet beantwoord.