Maak een jobalert

Vakmedewerker-onderhoud

Hulpverleningszone Centrum

Functieomschrijving

Uw functie:
Rijden met vrachtwagens en personenwagens, ondersteuning bieden in de magazijnen en uitvoeren van klussen in de kazernes.
- Voorzien van interne dagelijkse koerierdienst tussen de zonale brandweerposten
- Afleveren en ophalen van voertuigen bij externe partners
- Tijdens de drukke periodes ondersteuning bieden aan de verschillende magazijnen nl logistiek magazijn, kledijmagazijn,…
- Tijdens de drukke periodes ondersteuning bieden aan het ademluchtlabo, werkplaats voertuigen,..
- Herstellen van kleine defecten in de verschillende vestigingen.
U vervult hiervoor één of meer van volgende kernopdrachten:
• U voert de onderhoudswerkzaamheden, herstellingen en/of opbouw- en
afbraakwerken in uw specifieke vakgebied uit en dit op basis van de werkplanning
van uw verantwoordelijke. Dit houdt onder meer in dat u:
- De toestand van de infrastructuur/technische installaties regelmatig controleert
- Eventueel technische installaties (elektrische en hydraulische toestellen)
uitschakelt of in de juiste stand zet om de werkzaamheden op een veilige manier
uit te voeren
- Bij defecten de nodige acties onderneemt om bijkomende schade te beperken
- De eigenlijke werkzaamheden uitvoert
- Het correcte materiaal en materieel hanteert voor het uitvoeren van de
werkzaamheden
- Praktische informatie geeft aan externe onderhoudstechnici die herstellingen
uitvoeren en/of nieuwe installaties plaatsen
• Na de uitvoering van de werken zorgt u ervoor dat u de beschermings- en
signalisatiematerialen verwijdert, de plaats waar u werkte terug opruimt, hetgeen u
verplaatste, terugzet en de werkplaats herstelt in zijn oorspronkelijke staat
• U werkt samen met één of meerdere onderhoudsmannen en/of collega’s. Dit houdt
onder meer in dat u:
- erop toeziet dat de juiste en noodzakelijke werktuigen op een veilige manier
gehanteerd worden
- oplossingen voorziet voor kleine praktische problemen bij het werk
• U brengt mondeling en/of schriftelijk verslag uit over de werkzaamheden aan uw
rechtstreeks leidinggevende, zowel ad hoc, tijdens werkoverleg of aan de hand van
beschikbare rapporteringsdocumenten
• U staat in voor de orde en netheid van uw werkomgeving en uw werkmateriaal. Dit
houdt onder meer in dat u:
- instaat voor eerstelijnszorg van het gebouw/ voertuigen (bv. Kleine herstellingen
uitvoeren, …)
- de werkplaats onderhoudt
- de goederen volgens de richtlijnen van uw verantwoordelijke rangschikt in het
magazijn
- tijdig (kleine) defecten aan het meubilair, het werkmateriaal, de voertuigen en/of de
infrastructuur aan uw verantwoordelijke meldt
- uw werkmateriaal reinigt en na gebruik op de voorziene plaats opbergt
- afval- en restmateriaal op de voorgeschreven wijze selectief inzamelt
• U respecteert de veiligheidsvoorschriften en maakt op een correcte wijze gebruik van
de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, indien nodig maakt u collega’s attent
op de veiligheidsvoorschriften

Aanvullende opdrachten
• U neemt deel aan interne vergaderingen en overlegt regelmatig met uw collega’s. Op
deze manier bevordert u de goede werksfeer op de dienst
• U volgt vorming en opleidingen die relevant zijn voor uw werk
• U bouwt uw vaktechnische bekwaamheid (kennis producten, technieken, materialen)
verder uit door onder meer het volgen van vorming en past deze toe bij de uitvoering
van uw opdrachten
• U bent verantwoordelijk voor het beheer van de u toevertrouwde goederen, materiaal
en materieel
• U staat in voor het basisonderhoud van het materiaal dat u ter beschikking wordt
gesteld (bvb. werkmateriaal, een dienstvoertuig, machines, gereedschap,…). U meldt
defecten aan de verantwoordelijke en vraagt specifiek materiaal tijdig aan
• U staat op vraag van uw verantwoordelijke in voor de levering en/of ophaling van
goederen bij leveranciers
• U houdt een inventaris bij met de kenmerken en staanplaats van verschillende
technische installaties en past deze, indien nodig, aan

Profiel

Competentieprofiel
In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt
voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten:
• klantgericht handelen
• efficiënt werken
• resultaatgericht werken
• probleemoplossend werken
• nauwkeurig werken
• net en ordelijk werken
• veilig werken
• technische vaardigheden beheersen
• samenwerken
• rapporteren
• zich flexibel opstellen

Deelnemingsvoorwaarden

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor
de selectieprocedure:
• Gelet op de specificiteit van de functie-inhoud is het noodzakelijk dat de kandidaten
beschikken over een rijbewijs C (handgeschakeld)
Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving:
• een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
waarvoor ze solliciteren;
• de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in
overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet
vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de
werknemers op het werk;
• voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
• voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
• de anti-discriminatie verklaring onderschrijven;
• slagen voor de selectieprocedure.
De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene
aanwervingsvoorwaarden.

Aanbod

Ons aanbod:
• een job in Gent
• afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
• bruto startloon van 1.929,61 euro /maand
• eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
• een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
• extralegale voordelen zoals maaltijdcheques (7 euro) en hospitalisatieverzekering
• aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
• gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

Deze vacature loopt nog 5 dagen.
geen diploma
Geen ervaring
D
andere
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Hoofdkazerne Gent
Roggestraat 70
9000 Gent
België
BE