Maak een jobalert

Ruimtelijk planner

Provincie Limburg

Functieomschrijving

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.
Als impactgedreven organisatie is het provinciebestuur actief op vier domeinen.

 • Metropool Limburg: ijveren voor één vervoerregio, samen met Limburgse steden en gemeenten Europese subsidies binnenhalen, strijd voeren tegen de klimaatverandering.
 • Economische versneller Limburg: infrastructuur en aantrekkelijkheid van Limburg versterken voor het bedrijfsleven.
 • Ruimte Limburg: een ruimtelijke visie voor Limburg om het platteland, de typische stedelijkheid, economische clusters en ruimte voor verbindingen te versterken.
 • Visit Limburg: het ontsluiten van Limburg en zijn toeristische troeven met spraakmakende projecten.

De afdeling Ruimtelijke Planning wil flexibel en gericht inspelen op belangrijke ruimtelijke uitdagingen en werkt daarom aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan, het Ruimtepact 2040, dat het Ruimtelijk Structuurplan Limburg zal vervangen. In het Ruimtepact 2040 kiest de provincie resoluut voor een ruimteshift, geeft ze kansen aan kernversterkende ontwikkelingen en werkt ze aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het leven, wonen, werken en ontspannen in Limburg.

Om het beleid waar te maken, legt het beleidsplan operationele doelstellingen en acties vast, zoals de opmaak van geïntegreerde gebiedsvisies, ruimtelijke uitvoeringsplannen, afwegingskaders, verordeningen, ...  Daarnaast ondersteunt de afdeling de gemeentebesturen bij de opmaak van hun gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en adviseert ze gemeentelijke ruimtelijke planinstrumenten. 

Meer informatie over het provinciale ruimtelijk beleid kun je nalezen op www.limburg.be/ruimtelijkeordening en www.limburg.be/ruimtepact2040.

Over de functie

Als ruimtelijk planner werk je mee aan de verdere uitwerking van het beleidsplan Ruimte Limburg (Ruimtepact 2040) en zet je gerichte acties naar communicatie en participatie op naar de stakeholders en het brede publiek.

Tevens werk je mee aan het operationaliseren en uitvoeren van de acties uit het Ruimtepact 2040 en aan het laten doorwerken van de visie van het provinciale beleidsplan in de gemeentelijke plannen en zo mogelijk in het Vlaamse beleid. 

Profiel

A. Formele deelnemingsvoorwaarde

Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.  

Je beschikt over een diploma of getuigschrift van een opleiding inzake ruimtelijke ordening zoals bepaald in het ministerieel besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de diploma’s van een opleiding ruimtelijke ordening die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner. Het bezit van een getuigschrift van een dergelijke opleiding is een toelatingsvoorwaarde voor de selectieprocedure.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnen de 6 maanden na de uiterlijke inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen via naricvlaanderen.be.

B. Competenties

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

C. Algemene toelatingsvoorwaarden

Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur 
 • Brutomaandloon: minimum 3 233,44 euro en maximum 5 357,00 euro
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement
 • ...
Deze vacature loopt nog 5 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
ruimtelijke ordening
andere
communicatie & marketing
infrastructuur en mobiliteit
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Limburg