Maak een jobalert

programmaregisseur biodiversiteit en klimaat

Stad Kortrijk

Functieomschrijving

DE AMBITIE VAN HET PROGRAMMA BIODIVERSITEIT EN KLIMAAT

Kortrijk ondersteunt inwoners die hun steentje bijdragen aan een beter klimaat. Als stad geven we het goede voorbeeld. We zetten grote stappen richting energieneutraliteit en een circulair aankoopbeleid. We besteden aandacht aan biodiversiteit op bedrijventerreinen en vergroening van speelplaatsen, straten en begraafplaatsen. Er komt een ambitieus dakisolatieplan, we monitoren de luchtkwaliteit, verzorgen de Leie en onze beken, stimuleren de korte keten in de landbouw, … Kortrijk heeft straffe klimaatplannen.

DE JOB

De programmaregisseur is sturend bij het vaststellen en uitdragen van de doelen. Hij gaat horizontaal en overleggend te werk bij het kiezen van inspanningen en het daaraan koppelen van middelen en doelen. Hij accepteert dat hij zelf niet over de uitvoering gaat.
De focus in het werk van de regisseursrol ligt op het onderzoeken van de gewenste richting van het programma, het vormgeven van de inhoud met een focus op ambitie, strategie en doelen, het voorstellen van koerswijzigingen, het voeren van gesprekken met managers en externe partijen over de inhoud, en het operationeel leidinggeven aan inhoudelijk specialisten.
De programmaregisseur denkt op lange termijn, zowel qua programma als qua context waarin dat programma zich bevindt.

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

De programmaregisseur geeft richting aan het programma.

 • De PR vertaalt de ambitie naar strategische doelstellingen en bepaalt op die manier de focus van het programma. Hij/zij heeft het duidelijke eigenaarschap van het programma.
 • De PR legt vast welke KPI’s de voortgang en het succes van het programma bepalen. Hij/zij brengt in kaart wat de risico’s zijn, en anticipeert op mogelijke ongewenste effecten.
 • De PR legt duidelijke linken met de meerjarenplanning en de beleids- en beheerscyclus.
 • De PR onderhoudt een constructieve relatie met de politiek en het managementteam. Hij/zij analyseert de verwachtingen en opmerkingen. Hij/zij neemt het initiatief om op regelmatige basis te rapporteren en bij te sturen.

De programmaregisseur werkt samen met een sterk intern en extern netwerk.

 • De PR enthousiasmeert de interne en externe partners, en bij uitbreiding de hele organisatie, om aandacht te hebben voor het programma in de eigen dienstverlening. Hij/zij maakt duidelijk wie de belanghebbenden zijn, wat de meerwaarde is van het programma en waarom hierrond samenwerken succesvol kan zijn.
 • De PR capteert de voorstellen en ideeën van de partners binnen en buiten de organisatie, legt verbanden en onderzoekt de mogelijkheden. Hij/zij zet in op participatie en waardeert de mening en de expertise van de verschillende betrokkenen.
 • De PR stimuleert de onderlinge samenwerking van de partners en faciliteert waar nodig de communicatie. Hij/zij zet in op cocreatie.

De programmaregisseur werkt aan de verankering van het programma.

 • De PR denkt op lange termijn, het programma heeft – in tegenstelling tot de onderliggende projecten – geen duidelijk eindpunt. Hij/zij creëert een mindset die ervoor zorgt dat het programma op termijn transversaal verankerd is in de dienstverlening van de organisatie.
 • De PR onderhoudt een constructieve relatie met de verschillende operationeel leidinggevenden en de inhoudelijk experten van de organisatie, om betrokkenheid te realiseren tot op de werkvloer. Hij/zij participeert zelf ook actief in het beleid.

 

Profiel

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Een masterdiploma en 2 jaar aantoonbare relevante beleidsmatige ervaring in een beleidsdomein dat aansluit bij biodiversiteit en klimaat.

of

 • Geen masterdiploma maar wel minimaal 2 jaar aantoonbare relevante beleidsmatige ervaring in een beleidsdomein dat aansluit bij biodiversiteit en klimaat en slagen voor een niveau en capaciteitstest.

KENNISCOMPETENTIES

De programmaregisseur;

 • heeft ervaring met verschillende participatiemethodieken.
 • kent de visies rond programmamanagement, zoals bv. gepubliceerd door Twynstra Gudde, …
 • kan vanuit professionele ervaring inhoudelijke linken leggen met het programma biodiversiteit en klimaat.

Aanbod

 • een voltijds contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau (na 2 x 6 maand)
 • ​maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen
Deze vacature loopt nog 41 dagen.
master of gelijkwaardig
2 jaar ervaring
A
milieu en natuur
advies
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen