Maak een jobalert

Manager grondgebonden zaken

Gemeente Meerhout

Functieomschrijving

De manager grondgebonden zaken stuurt de werking aan van alle teams die binnen de cluster grondgebonden zaken vallen. Dit houdt in dat hij/zij:

 • de verschillende opdrachten waaraan zijn teams werken, coördineert
 • de werking van de respectievelijke teams permanent optimaliseert
 • de medewerkers in de respectievelijke teams aanstuurt en ondersteunt, en in het bijzonder, de leidinggevenden die rechtstreeks onder zijn leiding vallen
 • een aantal complexe dossiers die onder verantwoordelijkheid van de cluster grondgebonden zaken vallen, zelf beheert

Hij doet dit in het licht van de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie, onder leiding van de algemeen directeur en in permanente samenwerking met het managementteam.

Meer informatie over de functie-inhoud vind je terug in het functieprofiel in bijlage.

Profiel

De algemene toelatingsvoorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten:

 1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren*
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
 3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk.

*Aan de kandidaat die wordt aangesteld, zal gevraagd worden naar een uittreksel uit het strafregister, niet ouder van drie maanden. Als op dit uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

De algemene aanwervingsvoorwaarden:
De functie van manager grondgebonden zaken is vacant verklaard met een aanwervingsprocedure; wat betekent dat via deze procedure, zowel personen extern aan het bestuur als personeelsleden van het bestuur worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.
Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten:

 1. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
  De gemeente Meerhout is gelegen in de provincie Antwerpen, dat behoort tot het Nederlandse taalgebied. Iedere plaatselijke dienst, die in het Nederlandse taalgebied gevestigd is, gebruikt uitsluitend de taal van zijn gebied. De kandidaten beschikken over een grondige kennis van de Nederlandse taal (spreken, lezen, schrijven en begrijpen).
 2. slagen voor de selectieprocedure (lees verder p. 6: '3. Selectieprocedure en examendata')
 3. voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid

Diplomavereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld.

Specifieke aanwervingsvereisten

 • Je beschikt over minimaal 4 jaar professionele leidinggevende ervaring.
 • Bij voorkeur beschikken over :
  - ervaring met veranderingsmanagement
  - technische ervaring (verkeer en wegen, groendiensten, ruimtelijke ordening,…)

Aanbod

 • De verloning situeert zich op niveau A4a - A4b niveau. Eventueel kan anciënniteit bij indiensttreding worden meegenomen. Als voorbeeld en louter ter illustratie vermelden we het brutoloon bij een
  - anciënniteit van 5 jaar: 4 061 euro per maand
  - anciënniteit van 12 jaar: 4 693,98 euro per maand

De functie van manager grondgebonden zaken is open verklaard als knelpuntberoep waardoor relevante beroepservaring in de privésector, als zelfstandige en/of bij een andere overheid, onbeperkt in aanmerking kan genomen worden (zowel voor de graadanciënniteit, niveauanciënniteit als dienstanciënniteit).

Naast je loon heb je recht op:

 • een uitdagende werkomgeving met heel wat eigen verantwoordelijkheid
 • mogelijkheid tot zelfontwikkeling en tot permanente bijscholing
 • een zeer flexibele werkregeling met ruime glijtijden en beperkte stamtijden om een goede privé-werk balans te kunnen creëren
 • een ruim pakket verlofdagen zijnde minimaal 31, met opgebouwde anciënniteit te verhogen tot 35, alsook 14 feestdagen
 • maaltijdcheques (8 euro per volledig gewerkte dag VTE)
 • een vergoeding onkosten openbaar vervoer
 • een fietsvergoeding (0,24 euro/km)
 • een hospitalisatieverzekering (vanaf 1 jaar in dienst bij het bestuur)
 • een werkgeversbijdrage in de uitbouw van een tweede pensioenpijler
Deze vacature loopt nog 32 dagen.
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
A
ruimtelijke ordening
leidinggevend
infrastructuur en mobiliteit
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen