Maak een jobalert

Maatschappelijk werker

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

Functieomschrijving

Het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en klantgerichte, situationele en pragmatische wijze waarbij de verschillende finaliteiten tegenover elkaar worden afgewogen.

KERNRESULTATEN (taken en resultaatgebieden)

 

Naar de klanten toe:

 • Als expert proactief adviseren.
 • Taken verrichten op een deskundige, klantvriendelijke wijze.
 • Waken over de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten conform de afspraken.
 • Bewaken van de kwaliteitszorg en klachten en meldingen het nodige gevolg geven.

Op het vlak van organisatieprocessen en interne controle

 • Transparante processen en werkwijzen opzetten, bewaken en bijsturen.
 • Zorgen voor een goede interne communicatie.
 • Een goed zicht hebben op de nodige middelen en op dit vlak gepast actie nemen.

Vanuit het financiële perspectief

 • Bewaken van het efficiënt en doeltreffend inzetten van mens en middelen.
 • Toestellen en apparaten als een goede huisvader gebruiken en onderhouden.

Op het vlak van verbetering en innovatie

 • Opvolgen van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten.
 • Positief-kritisch zijn en actief meedenken op het vlak van continue verbetering van de organisatie.
 • Vanuit de eigen expertise verbetering en innovatie faciliteren en promoten.

Specifieke taken

 • Uitwerken van de financiële hulpverlening:

  • Verrichten van sociale onderzoeken. Dit houdt o.m. in: het verzamelen van gegevens met betrekking tot de sociale situatie van de cliënt (bv. via een huisbezoek); het uitwerken van een hulpverleningsplan; het samenstellen van een dossier voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.
  • Opvolgen en bewaken dossier naar cliënten toe (o.a. wat betreft leefloon, steun en voorschotten, ten laste name rusthuiskosten …)
 • Budgetbeheer en budgetbegeleiding. Begeleiding van de cliënten, onderhandelingen voeren met schuldeisers, voorlopige bewindvoerders … De maatschappelijk werker bouwt een werkrelatie op met de cliënt en zorgt voor een systematische begeleiding en opvolging.
 • Opmaken en opvolgen van dossiers sociale administratie: o.a. tegemoetkomingen voor personen met een handicap, sociale zekerheid, vrijstellingen en toelagen …
 • Geven van informatie en inlichtingen aan cliënten en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties.
 • Psychologische ondersteuning en crisisinterventie: ondersteuning van de cliënt, de cliënt helpen bij het duiden van zijn problemen, stimuleren van zelfredzaamheid, verzamelen en verstrekken van informatie met betrekking tot de hulpvraag …
 • Contacten en overleg met andere instellingen en organisaties. Het kan hier gaan om contacten in verband met specifieke cliënt-dossiers, als op het vlak van de dienstverlening in het algemeen. Het kan gaan om informatie vragen, informatie geven, benaderingen naar cliënten afstemmen, het werkterrein verdelen ...
 • Administratief werk. Het gaat hier om het samenstellen van diverse soorten dossiers, het aanschrijven van diverse instanties, het meedelen van beslissingen. Met betrekking tot de hulpverlening dient ook heel wat geregistreerd te worden.
 • Peilen naar de noden en behoeften van cliënten en signaleren van deze zaken naar het beleid. Mee-participeren aan beleidsvoorbereidend werk.
 • Meewerken aan projectwerking en preventieve acties. Het kan hier gaan over projecten i.v.m. kansarmoede, tewerkstelling, huisvesting,...
 • Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties binnen het werkveld

Via de functiebeschrijving wordt een beeld gevormd van de functie en de belangrijkste taken. Deze opsomming is niet limitatief. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de leiding en die niet in dit document zijn opgesomd waaronder het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s en andere diensten.

Profiel

Er wordt een wervingsreserve aangelegd waaruit kan geput worden voor tijdelijke en vaste maatschappelijk werkers.

 

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie. Dit moet vaststaan vóór de effectieve tewerkstelling bij het bestuur.
 • Je hebt grondige kennis van de Nederlands taal.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je verder voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt minstens over een bachelor in het sociaal agogisch werk, met de titel van maatschappelijk assistent of daarmee gelijkgesteld.

 

Aanbod

Het betreft een contractuele functie voor bepaalde of onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd waaruit kan geput worden voor de invulling van openstaande betrekkingen als maatschappelijk werker.

Er is een bruto-maandwedde van 2.460,78 euro voor een voltijdse betrekking. De maandwedde kan worden aangevuld met relevante ervaring, mits goedkeuring van de algemeen directeur en op voorleggen van de nodige bewijzen.

 

Naast de maandwedde ontvang je:

 • Maaltijdcheques van 6,50 euro per gewerkte dag;
 • Een hospitalisatieverzekering, uitgebreide formule. Dit betekent dat een eenpersoonskamer gedekt wordt door de verzekering.
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met de trein of een fietsvergoeding ter hoogte van het wettelijk maximum (in 2020: 0,24 euro / kilometer).
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van een elektrische fiets als minimum 50% van het woon-werkverkeer met deze fiets wordt afgelegd. De fiets kan ook privé worden gebruikt.
  Er is geen fietsvergoeding wanneer je opteert voor een elektrische fiets.
 • Een gunstig verlofstelsel van 31 dagen per jaar voor een voltijdse tewerkstelling. Op 45 jaar, 50 jaar, 55 jaar en 60 jaar wordt telkens een bijkomende verlofdag toegekend.
 • Een glijdend uurrooster.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Korting van 30% als personeelslid op activiteiten van de gemeentelijke diensten (cultuurcentrum, jeugdactiviteiten …) voor jezelf en je gezinsleden.

 

Deze vacature loopt nog 13 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
welzijn
gezondheid, welzijn en zorg
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Marktplein 3
9520 Sint-Lievens-Houtem
België
BE