Maak een jobalert

Doelgroepenwerker B1-B2-B3

Stad Sint-Niklaas

Functieomschrijving

Stad Sint-Niklaas leeft, groeit en wil “iedereen mee”. De cluster welzijn bestaat uit een waaier aan diensten, met aandacht voor iedereen, van jong tot oud. Van kinderopvang en onderwijs tot opvoedingsondersteuning, van individuele hulpverlening tot preventie en aandacht voor geestelijke gezondheid. We zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers die mee hun schouders willen zetten onder welzijnsprojecten.

Op dit moment hebben we volgende vrije plaatsen:

1. Medewerker OverKophuis

Het Sint-Niklase opstartende OverKophuis zoekt een collega die samen met het diensthoofd van het Huis van het Kind, de partners én de jongeren deze werking uitbouwt. Deze functie omvat 4 grote luiken. Ten eerste ben je het aanspreekpunt voor jongeren. Tijdens openingsmomenten ben je aanwezig en maak je verbinding met hen. Je hebt kennis van de sociale kaart en werkt complementair aan andere functies die in het huis of het partnerschap aanwezig zijn.

Ten tweede het beheer en organisatie van de locatie.  Je gaat op zoek naar creatieve manieren om het huis op te knappen en in te richten op maat van en samen met de doelgroep.  Samen met de jongeren en partners zorg je ervoor dat het huis leeft en een insprierende, verwelkomende plek is voor jongeren en de medewerkers van partners.

Ten derde werk je aan het verder uitbouwen van verbindingen tussen de verschillende sectoren die betrokken zijn o.a. het opzetten van een lerend netwerk jeugdwerk/welzijn en werk je de impactmeting en veranderingstheorie uit.  Je speelt in op gedecteerde noden en tracht daar samen met het netwerk een antwoord op te bieden.   Daarnaast zal je samenwerken met collega's uit de regio Waas en Dender om de ervaringen uit onze werking te delen en hen te ondersteunen om OverKop te implementeren binnen hun gemeente.

Tot slot werk je de communicatie- en participatiestrategie uit ten aanzien van de jongeren, samen met het partnerschap: jongeren moeten kunnen participeren naar wens en OverKop moet verbinding faciliteren tussen jongeren en partners.

2. Medewerker Huis van het Kind

Het Huis van Kind zoekt een collega die samen met het diensthoofd de nieuwe preventieve, outreachende werking vorm wil geven. Je krijgt de kans om samen te werken met gezinnen met kinderen tussen 12 en 25 jaar en hen op hun maat, tempo en vraag te ondersteunen op verschillende levensdomeinen. Je vertrekt steeds vanuit de focus om de rechten van kinderen zoveel mogelijk uit te putten. Het is dus belangrijk om de nodige verbinding te maken met én te stimuleren tussen alle gezinsleden, het informeel en professioneel netwerk.

Je begeeft je binnen het professioneel netwerk van het Huis van het Kind en het OverKophuis en bouwt van hieruit je eigen netwerk uit. Samen verfijnen we de impactmeting en veranderingstheorie. Je detecteert en signaleert noden waar deze gezinnen mee worstelen om die samen met het team en de partners te vertalen naar het beleidsniveau en nieuwe acties.

Je sluit aan bij het team van de kansenwerkers en van daaruit heb je linken met krachtgericht Waas en Dender.

3. Projectmedewerker Huis van het Kind (deeltijds)

Het Huis van het Kind zoekt een gemotiveerde, communicatieve, flexibele collega die projecten opzet en samen met het team vorm geeft aan bestaande acties, zoals het structureel uitwerken van studeerplekken, Week van de Opvoeding, acties rond inclusie, ondersteuning uitbouw OverKopwerking, …

Je werkt mee aan projecten die gezinnen op alle levensdomeinen ondersteunen, waarbij je extra aandacht hebt voor het uitputten van alle rechten van kinderen en jongeren. Je bent daarnaast ook een geboren netwerker die partners kan motiveren en enthousiasmeren.

 

4. Trajectbegeleider

Je gaat samen met je cliënt op zoek naar het meest passende activeringstraject.  Samen met je cliënt verken je zijn/haar talenten, werkpunten, drempels.  Je gaat samen met je cliënt op zoek naar het meest passende activeringstraject.  Samen met je cliënt verken je zijn/haar talenten, werkpunten, drempels.  Je legt contacten met werkgevers, hulp- en dienstverlenende organisaties...en dit in functie van het versterken van jouw cliënt.  Het uiteindelijke doel is om doorstroom naar opleiding of duurzame arbeid mogelijk te maken. Je hebt een sterk geloof in groeimogelijkheden van mensen, diversiteit is voor jou een vanzelfsprekendheid, je bent een geboren netwerker.

5. Woonbegeleider

Je onderzoekt de woonsituatie van je cliënt en bekijkt samen wat de mogelijkheden zijn om deze te verbeteren.  Je legt contacten met verhuurders en biedt een intensieve begeleiding aan door middel van regelmatige huisbezoeken.  Je gaat met je cliënt een traject aan om zijn competenties op het vlak van wonen verder te ontwikkelen. 

6. Medewerker flankerend onderwijsbeleid (deeltijds)

Vanuit je regiefunctie ga je aan de slag met signalen vanuit het werkveld en streef je naar gelijke onderwijskansen. Je zoekt naar verbeteringen en werkt hiervoor samen met interne en externe partners. Je gaat analytisch te werk en zet signalen/pijnpunten om in mogelijke acties.

Samen met het team en je leidinggevende werk aan het opvolgen en optimaliseren van het schoolparticipatiefonds, voorzitten van het scholenoverleg, capaciteitsuitbreiding Sint-Niklase onderwijs, netwerken met partners van het lokaal onderwijsplatform,…

 

Kandidaten op de wervingsreserve kunnen ook gecontacteerd worden voor andere vrije plaatsen in de cluster.

Profiel

Op woensdag 23 juni 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur/het OCMW).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig of je bent laatstejaarsstudent: je krijgt toegang tot deze selectieprocedure als je met je kandidatuur een studiebewijs kan voorleggen en een verklaring dat je binnen een termijn van vijf maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10  maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer  
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.536,05 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2.945,19 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdsestatutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Deze vacature loopt nog 8 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
welzijn
gezondheid, welzijn en zorg
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
België
BE