Maak een jobalert

Directeur docAtlas

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

Wie zijn wij?

Het APB Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) ontwikkelt zich tot een pedagogisch en intercultureel leercentrum voor het onderwijs.

DocAtlas zet zich in voor de bevordering van gelijke onderwijskansen. Daar hoort ook het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom van leerlingen en de (brede) toeleiding naar de arbeidsmarkt bij. Leraren op zoek naar leermiddelen Nederlands voor anderstaligen of naar materialen om met de klas of- school te werken rond (wereld)burgerschap, sociale vaardigheden en het leren omgaan met diversiteit zijn onze belangrijkste doelgroep. DocAtlas maakt deel uit van het provinciaal flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

Bij docAtlas kunnen klanten tijdens de openingsuren o.m. het aanbod aan boeken, leermiddelen en  spelmateriaal  verkennen en uitlenen. Ze krijgen daarbij hulp en advies van de documentalisten. DocAtlas organiseert ook verschillende leeractiviteiten voor leerkrachten om hun deskundigheid te bevorderen.

Meer informatie over het APB Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) vind je op www.provincieantwerpen.be.

Wat zal je als directeur doen?

Je hebt de eindverantwoordelijkheid over alle aspecten van de beleidsvoering en het beheer:

 • je zet het meerjarenplan om in jaarlijkse actieplannen en acties
 • je ontwikkelt, coördineert en verbetert werkprocessen en procedures in functie van een kwaliteitsvolle, effectieve en efficiënte werking en dienstverlening, in lijn met de doelstellingen van docAtlas
 • je zorgt voor de budgetopmaak en budgetopvolging
 • je bouwt een intern en extern communicatiebeleid uit om de verbinding te leggen met de doelgroepen van docAtlas, maar ook met andere actoren binnen het flankerend onderwijsbeleid bouw je actief een netwerk uit.
 • je voert het globaal HRM-beleid uit, afgestemd op de noden van je team. Je neemt daarbij een coachende rol op, waarbij je inzet op de talenten van je medewerkers.
 • je zorgt voor de realisatie van verschillende projecten, zoals naar een vernieuwd bibliotheeksysteem en vernieuwde catalogus

Je kan hiervoor rekenen op de ondersteuning en expertise van een team van een tiental medewerkers.

Als directeur rapporteer je aan het directiecomité en de raad van bestuur van APB docAtlas.

 

Profiel

Wie ben jij?

Als directeur beschik je over de volgende specifieke gedragscompetenties:

 • Visie: je brengt een eigen beleid naar voren dat de entiteit/organisatie op lange termijn beïnvloedt, anticipeert op maatschappelijke evoluties en toekomst en bereidt de eigen organisatie/entiteit hierop voor
 • Besluitvaardigheid: je neemt beslissingen waarin het risico niet eenduidig in te schatten is en die impact hebben op lange termijn.
 • Organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen en bent in staat om relevante ontwikkelingen kritisch en zelfstandig te detecteren, te signaleren en hierover onderbouwd te adviseren binnen de bredere beleidscontext
 • Ontwikkelen van anderen: je coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden en fungeert als coach/mentor
 • Richting geven: je geeft richting zowel via processen en structuren, maar ook door het uitdragen van een duidelijk en inspirerend beleid; daarnaast betrek en begeleid je je medewerkers bij veranderingen
 • Overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud en aanpak, en hanteert hierbij aangepaste beïnvloedingsstrategieën
 • Klantgerichtheid: je anticipeert op mogelijke toekomstige noden van klanten en hebt voeling met de doelgroep van docAtlas
 • Resultaatsgerichtheid: je formuleert operationele en strategische doelstellingen voor je dienst, en zet dit om in concrete en gerichte acties waarbij je steeds streeft naar kwaliteit
 • Netwerken: je ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities binnen en buiten het provinciebestuur en zet die in voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Basiskennis financieel beheer: balans en resultatenrekening;
 • Kennis onderwijs
 • Kennis bibliotheekwezen
 • Kennis van overheden, of bereid om je hierin in te werken

Bijkomende aandachtspunten:

 • je bent in het bezit van een rijbewijs B om regelmatige verplaatsingen tussen onze verschillende vestigingen te kunnen doen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • je hebt minstens 4 jaar relevante leidinggevende beroepservaring (toon dit duidelijk aan in cv), bij voorkeur in een gerelateerde werkomgeving ( bij voorkeur binnen het bibliotheekwerk en/of onderwijs)
 • voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten.

In deze functie is echter een master denkniveau gewenst. Kandidaten die voldoen aan de ervaringsvereisten maar niet in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef.  Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op master niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

Dit gedeelte zal doorgaan op dinsdag 4 juni 2019 in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma namelijk de cv- screening. De capaciteitsproef is dus uitsluitend. 

Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanbod

Wat bieden wij jou?

Je start in salarisschaal A4a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3740,96 en € 5469,19

Na 9 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A4b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 4715,31 en € 5703,89

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
 • fietsvergoeding
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren
Deze vacature is afgelopen. Je kan geen sollicitatie meer indienen.
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
A
onderwijs en vorming
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
DocAtlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
België
BE
DocAtlas
Grote Markt
2300 Turnhout
België
BE