Maak een jobalert

Diensthoofd Publiekswerking

Stad Roeselare

Functieomschrijving

Als diensthoofd Publiekswerking ben je verantwoordelijk voor de dienst Publiekswerking. Je geeft leiding aan een team van uitvoerende deskundigen binnen de domeinen cultuur, evenementen, jeugd en sport.

De dienst Publiekswerking creëert, ondersteunt en faciliteert een gevarieerd aanbod voor de burger om zich te ontplooien en te participeren (deelnemen en deelhebben) in de lokale samenleving vanuit een integraal vrijetijdsbeleid.

Als diensthoofd sta je in voor het aansturen, opvolgen, motiveren en ondersteunen van de dienst Publiekswerking. Dit houdt onder meer in:

 • Kwaliteitsvol, efficiënt en kostenbesparend laten uitvoeren van projecten en acties (vb. bewaken wie aansluit bij een overleg en het aantal mensen beperken).
 • Een helikopter overzicht van de verschillende takenpakketten binnen het team bewaken en bijsturen in functie van prioriteiten en noodwendigheden.
 • Zorgen voor een verdeling van takenpakketten onder de medewerkers. (wie doet wat en wanneer) o.a. door het toekennen van eigenaarschap, het geven van verantwoordelijkheden en vertrouwen, het formuleren van gedefinieerde doelstellingen, …
 • Zorgen voor een vlotte interne communicatie en informatiestroom binnen de dienst, m.a.w.; ervoor zorgen dat iedereen tijdig over de nodige, juiste en volledige info beschikt. (o.a. voorbereiden en leiden van het werkoverleg)
 • Coachen medewerkers door hen permanent feedback te geven. Dit kan aangevuld worden met het voeren van formele en informele ontwikkel- en evaluatiegesprekken met de medewerkers.
 • Opleidingsbehoeften inschatten voor jezelf en de medewerkers waarover je leiding geeft en hiervoor de nodige stappen zetten.
 • (Administratieve) coördinatie en opvolging van het dagelijks personeelsbeheer waaronder verlofregeling, prikklok, permanentieschema, …
 • Bewaken van dienstafspraken met medewerkers, …

 

De dienst Publiekswerking is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering. Met je team kan je je dus volop focussen op organisatie van de uitvoerende activiteiten. Daarnaast heb je als diensthoofd uiteraard ook een scharnierfunctie in het adviseren en ondersteunen van de beleidscel. Voor de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding, finalisering en opvolging van het vrijetijdsbeleid neem je o.a. volgende zaken op:

 • Adviseren en evalueren op basis van omgevingsanalyse, operationele doelstellingen, geplande acties en te bereiken resultaten en effecten, … (als coördinator van de verschillende uitvoerende deskundigen)
 • Signaleren van kansen en noden en hierbij verbetervoorstellen naar voren schuiven.
 • Kijken door een transitiebril, duiden en begrijpen van maatschappelijke veranderingen bij het ontwikkelen van nieuwe perspectieven.

Profiel

 • Je hebt minimum 2 jaar relevante ervaring. 
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen één (of meerdere) van de domeinen cultuur, jeugd, sport, vakantiewerking en evenementen.
 • Je kijkt steeds om waar mogelijk zaken te vernieuwen en/of te optimaliseren.
 • Je wil graag tevreden klanten. Je bent geëngageerd en speelt proactief in op opportuniteiten, mogelijke knelpunten,… 
 • Je ziet de maatschappelijke meerwaarde van het werken voor een openbaar bestuur en bent bereid je daar volop voor te engageren.
 • Je neemt initiatief, je springt in de bres voor de medewerkers en gaat constructief op zoek naar de goeie aanpak.
 • Je bent in staat om de rust te bewaren als anderen het noorden kwijt zijn. Je slaagt erin om de verwachtingen helder en duidelijk te houden, ook onder druk.
 • Je hebt interesse en bij voorkeur zelfs ervaring met leidinggeven. Je bent bereid om leiderschap op te nemen binnen de verwachtingen die de organisatie stelt.

Aanbod

 • Een contract onbepaalde duur.
 • Een verloning op niveau B4-B5.

Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit, leidinggevende ervaring kan voor 6 jaar meegenomen worden in de schaalanciënniteit.

 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van 6,5€ per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3 % van het brutoloon.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work. 
Deze vacature loopt nog 17 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
2 jaar ervaring
B
andere
andere
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen