Maak een jobalert

Deskundige patrimonium en facility management

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

Functieomschrijving

De afdeling grondgebiedszaken is verantwoordelijk voor de grondgebonden bevoegdheden van de gemeente en het OCMW. Hieronder vallen o.m. de diensten omgeving en wonen, openbare werken en mobiliteit en patrimonium en facility management.

De deskundige patrimonium & facility management staat binnen de afdeling mee in voor het algemeen onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

 

Als deskundige patrimonium en facility management ligt het accent op het duurzaam in stand houden van het onroerende patrimonium binnen het lokaal bestuur (gemeente en OCMW). Je staat in voor de opvolging van diverse projecten en treedt hierbij op als projectleider voor bouw- en renovatiedossiers met de klemtoon op gebouw-technische werken, uitgevoerd door de eigen technische dienst, externe aannemers of een combinatie van beide. Je bent de spilfiguur bij de realisatie van deze projecten en volgt deze zowel inhoudelijk, budgettair als procedureel op. Tevens bewaak je hierbij de planning. Bij de uitvoering van werken door externe aannemers fungeer je als leidend ambtenaar van bij de start, tijdens de werken tot de definitieve oplevering. Je bent aanwezig op werfvergaderingen en gaat geregeld ter plaatse voor controle van de werken. Je treedt op als ontwerper voor kleinere projecten (opmaak ontwerp, raming, meetstaat, lastenboek, werfopvolging en -controle, oplevering en nazorg), voor grotere projecten stuur je in de rol van opdrachtgever een externe ontwerp-/studiebureau aan (opmaak projectdefinitie – kritisch verwerken van de behoeften, raming en een onderbouwde kostenbatenanalyse, omschrijven opdracht, aanleveren documentatie, nazicht ontwerpdossiers, ondersteuning bij opvolging uitvoering, oplevering en nazorg).

 

Daarnaast sta je in voor het uitbouwen van een systeem voor gebouwenbeheer en het onderhoud van de gebouwen van het lokaal bestuur Sint-Lievens-Houtem. Je staat in voor het dagelijks beheer van de poetsmedewerkers van de gebouwen van het lokaal bestuur en stuurt hen aan. Je zorgt voor een duidelijke omschrijving van hun taken en verantwoordelijkheden.

 

Indien noodzakelijk ondersteun je de deskundige openbare werken en mobiliteit met uitvoerende taken.

 

KERNRESULTATEN (taken en resultaatgebieden)

 

Patrimonium en Facility Management

 • In samenwerking met de verantwoordelijke organisatiebeheersing en contractenbeheer, technisch opvolgen van de werven en overheidsopdrachten in het kader van beheer, onderhoud, renovatie en nieuwbouw van gebouwen van het gemeente- en OCMW-bestuur (planningsvergaderingen, werfopvolging, opmaak plaatsbeschrijvingen, nutsmaatschappijen …).
 • Adviseren van het bestuur, de verantwoordelijke organisatiebeheersing en contractenbeheer en andere collega’s over deze patrimoniumdossiers.
 • Administratief verwerken en opvolgen van technische dossiers in eigen beheer en door derden.
 • Voorbereiden en afwerken van technische dossiers inzake patrimonium en facility voor het college van burgemeester en schepenen / vast bureau en de gemeenteraad / OCMW-raad.
 • Fungeren als contactpersoon voor burgers en aannemers bij werken aan het patrimonium.
 • Ondersteunen, informeren van en overleg plegen met interne en externe actoren, betrokken bij de dossiers.
 • Uitvoeren van inventarisatieopdrachten van de gebouwen, technische installaties, preventie- en onderhoudsverplichtingen.
 • Uitbouwen van een systeem voor gebouwenbeheer.
 • Technisch advies verlenen aan het team gebouwen van de technische uitvoeringsdienst.
 • Instaan voor het periodiek onderhoudsprogramma van de gemeentelijke gebouwen en de opvolging van de technische controles inzake veiligheid en patrimoniumbeheer.
 • Leiding geven aan het team van de poetsmedewerkers van de gebouwen van ons lokaal bestuur en sturing geven inzake hun taken en verantwoordelijkheden.
 • Instaan voor de aankoop en het onderhoud van materiaal en middelen om de gemeentelijke gebouwen te onderhouden.

 

Infrastructuur

 • Als back-up van de deskundige openbare werken en mobiliteit de werven en administratieve taken opvolgen van dossiers zowel in eigen beheer als door derden.

 

Algemeen

 • De dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken door zelf de vakgerichte kennis en informatie te vergaren en te raadplegen en het vertalen van de wetgeving en regelgeving in richtlijnen en procedures voor de medewerkers.
 • Zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren door te waken over en mee te werken aan een optimale interne communicatie en actief deel te nemen aan intern overleg.
 • Uitvoeren van administratieve en ondersteunende taken zoals het opzoeken van gegevens voor het invullen en up to date houden van registers, databanken, enquêtes, bevragingen …, het ondersteunen en opvolgen van de energieboekhouding van de gebouwen van de gemeente en het OCMW en het opstellen van verslagen.
 • Uitvoeren van een prominente loketfunctie door de burger bij te staan, te adviseren en te informeren inzake dienstgerelateerde onderwerpen.

 

Indien de werking en de dienstverlening dit vereisen, moeten bijkomende taken en verantwoordelijkheden opgenomen worden.

Profiel

 

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie. Dit moet vaststaan vóór de effectieve tewerkstelling bij het bestuur.
 • Je hebt grondige kennis van de Nederlands taal.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je verder voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt minstens over een graduaat/bachelordiploma gerelateerd aan een bouwkundige of wegenbouwkundige richting.

Beschik je over een algemeen graduaat/bachelordiploma? Dan wordt minstens 2 jaar praktijkervaring inzake bouwkunde, wegenbouwkunde of werken inzake openbaar domein gevraagd.

Beschik je over een diploma secundair onderwijs? Dan wordt minstens 4 jaar praktijkervaring inzake bouwkunde, wegenbouwkunde of werken inzake openbaar domein gevraagd en zal een capaciteitstest afgenomen worden door een extern HR-bureau vóór het verkennend gesprek.

 

 • Je beschikt minstens over een rijbewijs B.

Aanbod

Het betreft een contractuele functie voor onbepaalde duur.

Je ontvangt een basis bruto maandwedde van 2.460,78 euro. Relevante anciënniteit kan worden meegenomen na goedkeuring algemeen directeur.

 

Naast de maandwedde ontvang je:

 • Maaltijdcheques van 6,50 euro per gewerkte dag.
 • Een hospitalisatieverzekering, uitgebreide formule. Dit betekent dat een eenpersoonskamer gedekt wordt door de verzekering.
 • Een tweede pensioenpijler van 2,50%.
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met de trein of een fietsvergoeding ter hoogte van het wettelijk maximum (in 2020: 0,24 euro / kilometer).
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van een elektrische fiets als minimum 50% van het woon-werkverkeer met deze fiets wordt afgelegd. De fiets kan ook privé worden gebruikt.
  Er is geen fietsvergoeding wanneer je opteert voor een elektrische fiets.
 • Een gunstig verlofstelsel van 31 dagen per jaar voor een voltijdse tewerkstelling. Op 45 jaar, 50 jaar, 55 jaar en 60 jaar wordt telkens een bijkomende verlofdag toegekend.
 • Een glijdend uurrooster.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Korting van 30% als personeelslid op activiteiten van de gemeentelijke diensten (cultuurcentrum, jeugdactiviteiten …) voor jezelf en je gezinsleden.
Deze vacature loopt nog 13 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
bachelor of gelijkwaardig
2 jaar ervaring
B
openbare werken
andere
technisch
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Marktplein 3
9520 Sint-Lievens-Houtem
België
BE