Maak een jobalert

Coördinator (m/v/x) - mandaat voor 6 jaar (hernieuwbaar)

Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

Functieomschrijving

Je belangrijkste taken als coördinator zijn, in overleg met het Beheerscomité:

1. Je coördineert en organiseert het steunpunt

• Je bewaakt de kalender van het Steunpunt: jaarlijkse actualisatie van het meerjarenplan, tweejaarlijks verslag van het armoedebeleid, voorbereiding van de halfjaarlijkse begrotingscontrole, ondersteuning bij het opstellen van de agenda’s van de Begeleidingscommissie en het Beheerscomité

• In overleg met het team en de Begeleidingscommissie concretiseer en implementeer je het mission statement en het rollend programma van het Steunpunt

• Je bent lid (met adviserende stem) van het Beheerscomité 

• Je bewaakt de kwaliteit van het werk

• Je zorgt voor de verslaggeving en de verantwoording hierover t.a.v. de Begeleidingscommissie en de Interministeriële Conferentie die bevoegd is voor armoedebestrijding, in overeenstemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten ter bestendiging van het Armoedebeleid

• Naast een algemeen perspectief op de armoedeproblematiek, ben je actief betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van één of twee beleidsthema’s uit het meerjarenprogramma

2. Je voert het personeelsbeleid uit en ondersteunt, motiveert en begeleidt de medewerkers/sters

• Je helpt bij opstelling van het personeelsbehoeftenplan, je bepaalt de interne taakverdeling, je zorgt voor de rekrutering en de optimalisering van de werkprocessen, ...

• Je stelt de opdrachtenkaarten van de teamleden op en doet hun evaluatie

• Je begeleidt en ondersteunt de teamleden in hun dagelijks werk (met name in het geval van complexe of delicate opdrachten en projecten) en je stimuleert hen in hun professionele ontwikkeling

• Je bevordert de interne communicatie en een constructieve samenwerking van het team

• Je draagt bij aan een veilige, open en positieve werkomgeving

• Je treedt op als gesprekspartner voor vragen over het personeel (vakantie, afwezigheden, dienstregelingen …)

3. Je behandelt de financiële en logistieke aspecten van het Steunpunt (binnen de krijtlijnen uitgezet door het Samenwerkingsakkoord, en volgens de beslissingen van het Beheerscomité)

• Je bereidt de begroting voor, je controleert de inkomsten en uitgaven, je bereidt de begrotingscontrole voor en financiële verslaggeving i.s.m. de econoom

• Je bereidt beslissingen voor i.v.m. infrastructuur en uitrusting, aanbestedingen, aankoopbeleid... in samenwerking met Myria en Unia, en met derden

4. Je zorgt voor de externe vertegenwoordiging van het Steunpunt (met uitzondering van de bevoegdheden van het Beheerscomité en in overleg met diens Voorzitter)

• Je rapporteert aan het Beheerscomité

• Als aanspreekpunt en eerste woordvoerder/ster van het Steunpunt: je communiceert met alle stakeholders (verenigingen waar armen het woord nemen, regeringen, sociale partners, adviesraden, administraties, middenveldorganisaties, pers, ...)

• Je zorgt voor de samenwerking met Unia

Profiel

1. Diploma en ervaring

• Master (liefst Humane wetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring

• Je hebt minstens 10 jaar relevante ervaring, waarvan minstens 6 op het gebied van armoedebestrijding (in het bijzonder inzake armoedebeleid en vormingswerk met sociaal uitgesloten groepen)

• je hebt ervaring in teammanagement: minimum 5 jaar ervaring

• Je hebt ervaring in strategisch beleid: minimum 5 jaar

• Je hebt ervaring in het bemiddelen/ onderhandelen/ bereiken van consensus: minimum 5 jaar

• Je hebt een persoonlijke voeling met de armoedeproblematiek

2. Kennis

• Je hebt uitstekende kennis van de Belgische politieke en institutionele context

• Je hebt een brede kennis van diverse beleidsdomeinen

3. Competenties

• Je bent een people manager: teamgeest, zin voor motivatie en coaching

• Je hebt een vlot contact met de relevante actoren op politiek, institutioneel en overheidsniveau en je kan een netwerk mobiliseren en onderhouden

• Je hebt een vlotte pen en kan je aan je publiek aanpassen

• Je praat moeiteloos voor een publiek en je kan werkgroepen bezielen

• Je hebt een scherpe zin voor organisatie en planning

• Je kan projecten beheren en de vervulling van de doelstellingen SMART evalueren

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband doeltreffend werken

• Je lost problemen creatief op en neemt gemakkelijk initiatieven

• Microsoft 365 softwaretoepassingen hebben voor jou geen geheimen

4. Talenkennis

• Nederlands = taalrol: perfecte kennis (mondeling en schriftelijk)

• Frans: goed operationele kennis (begrijpen)

• Kennis van Engels en/of Duits en/of van andere talen en/of van gebarentalen is een extra troef

Aanbod

1. Arbeidsovereenkomst

  • Het mandaat van coördinator/trice duurt 6 jaar, tweemaal hernieuwbaar na een positieve evaluatie
  • Voltijdse betrekking: 38u/week
  • Werkgever: Myria

2. Ons aanbod

  • loon volgens klasse 9 (barema’s Myria). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (index oktober 2018) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 5564.84 - 5 jaar anciënniteit: € 5949.21 - 10 jaar anciënniteit: € 6525.77 - 15 jaar anciënniteit: € 6910.14 - 20 jaar anciënniteit: € 7486.70 € - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 7678.88. Nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit
  • Dubbel vakantiegeld tegen 92% van het maandloon
  • eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector 
  • pensioenplan
  • volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

 

Deze vacature loopt nog 4 dagen.
master of gelijkwaardig
A
socio-cultureel
advies
leidinggevend
mandaat
Voltijds
Brussel