Maak een jobalert

Afdelingshoofd grondgebiedszaken

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

Functieomschrijving

De afdeling grondgebiedszaken stuurt, begeleidt en coördineert het gemeentelijk beleid rond ruimte en dorpsontwikkeling teneinde een optimale afstemming tussen de diverse actoren inzake ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, milieu en infrastructuur te bekomen en een integraal en kwalitatieve invulling van de ruimtelijke omgeving en zijn infrastructuur in de gemeente te stimuleren. Leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit staan centraal.

 

De afdeling beschikt, om zijn doelstellingen te realiseren, over vier diensten, met name:

 • de dienst omgeving, klimaat en huisvesting (ruimtelijke ordening, stedenbouw, GIS, huisvesting, milieu, duurzaamheid en natuureducatief centrum),
 •  de dienst openbare werken en mobiliteit,
 • de dienst patrimonium en facility management,
 • de technische uitvoeringsdienst.

 

Het afdelingshoofd grondgebiedszaken begeleidt alle processen, plannen en initiatieven verbonden aan de uitvoering van de beleids- en beheercyclus van het afdeling en geeft leiding aan het team. Samenwerking, netwerking en overleg zijn hierbij sleutelbegrippen.

 

Het afdelingshoofd coördineert, plant en bewaakt de uitvoering en voortgang van de acties, projecten en werkzaamheden binnen de afdeling om het efficiënt en effectief functioneren van de organisatie te verzekeren. Het afdelingshoofd stuurt deze acties bij en volgt ze verder op zodat de doelstellingen van de afdeling gehaald worden.

 

Daarnaast staat het afdelingshoofd zelf in voor de opvolging van complexe technische dossiers en maakt hij of zij actief deel uit van het managementteam.

KERNRESULTATEN (taken en resultaatgebieden)

 

 1. Strategische beleid

Als verantwoordelijke het gemeentelijk beleid inzake grondgebiedszaken, de coördinatie en organisatie van de opmaak, uitvoering en evaluatie van het strategisch beleidsplan voor de afdeling grondgebiedszaken verzorgen.

 

Dit omvat onder meer volgende taken:

 

 1. Coördinatie en leiding van de afdeling

Als afdelingshoofd plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de afdeling teneinde de doelstellingen van het bestuur te helpen realiseren en een effectieve en efficiënte dienstverlening te verzekeren.

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 • Aansturen van de diensthoofden en (eigen) medewerkers en het organiseren en verdelen van de opdrachten en taken.
 • Coördineren van dienstoverschrijdende dossiers binnen de afdeling.
 • Terugkoppelen van operationele problemen van alle diensten waarvoor men verantwoordelijk is, naar het managementteam met als doel de bestaande procedures en reglementen te evalueren en bij te werken.
 • Adequate voorbereiding verzekeren van de dossiers die op het college van burgemeester en schepenen/vast bureau of de gemeente- of OCMW-raad worden gebracht en van de ontwerpbesluiten voor de afdeling.
 • Voorbereiden en verspreiden van documenten aan alle belang- en rechthebbenden.
 • Verzekeren van de uitvoering van beslissingen van het CBS/vast bureau en de gemeente- en OCMW-raad;
 • Evalueren en regelmatig bijsturen van de werking van de afdeling via evaluatie-instrumenten.

Als afdelingshoofd ontwikkelen, begeleiden, coachen en evalueren van de directe medewerkers en hun medewerkers teneinde te verzekeren dat de afdeling zijn operationele doelstellingen kan blijven bereiken en dat de directe medewerkers (diensthoofden) zich kunnen toeleggen op hun expertenrol binnen de afdeling.

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 • Toezien op de begeleiding, aansturing of evaluatie van de individuele medewerkers, inzetten op hun sterke punten en ontwikkelpunten;
 • In kaart brengen van de ontwikkelings- en de opleidingsbehoeften (sterktes en ontwikkelpunten) van de individuele medewerkers en ervoor zorgen dat de nodige ontwikkelingsmogelijkheden worden aangeboden (via coaching, training on the job, mentorship of opleidingen …);
 • Opvolgen en begeleiden maar ook evalueren van de directe medewerkers en waarderen van hun prestaties;
 • Zoeken van geschikte oplossingen voor intermenselijke conflicten (conflictmanagement);
 • Initiëren van verandertrajecten en de opvolging ervan (verandermanagement).

 

 1. Lidmaatschap Management Team

Als afdelingshoofd het lidmaatschap van het managementteam opnemen, om de coördinatie van de gemeentelijke diensten te ondersteunen met het oog op een efficiënte beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie in functie van een globale missie.

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 • Suggesties formuleren en projecten initiëren en opvolgen m.b.t. de optimalisering van de werking van de diensten;
 • Mee bewaken van de eenheid in werking, kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten;
 • Aanbrengen van problemen en gezamenlijk uitwerken van oplossingen;
 • Deelnemen, voorbereiden en opvolgen van de taken en opdrachten van het managementteam.

 

 1. Projectmanagement

Als afdelingshoofd en lid MAT autonoom meerdere projecten en programma’s inzake grondgebiedszaken beheren, leiden en coördineren van concept tot realisatie en dit met nadruk op departement-brede projecten teneinde een tijdige een kwaliteitsvolle realisering van het programma te garanderen.

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 • Organiseren van overlegvergaderingen met de projectleiders of -managers en hun duidelijke doelstellingen toewijzen en hen begeleiden in hun opdrachten;
 • Opvolgen van de risico's die verbonden zijn aan de projecten, hun onderlinge afhankelijkheid inschatten en problemen oplossen;

 

 1.  Communicatie

Als afdelingshoofd instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers en diensthoofden van de afdeling en het beleid, zodat iedereen toegang heeft tot de informatie die belangrijk is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren.

 

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 • Organiseren en opvolgen van intern overleg (afdelingsoverleg, overleg met beleid…);
 • Informeren van de medewerkers over het strategisch beleid, veranderingsprocessen, beslissingen van het managementteam;
 • Signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de diverse diensten aan het managementteam;

Als verantwoordelijke van het gemeentelijk beleid inzake grondgebiedszaken sturen en bewaken van de externe communicatie van de afdeling inzake nieuwe initiatieven of projecten binnen het openbaar domein.

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 • Vertegenwoordigen van het gemeentebestuur of de gemeentelijke administratie in diverse organisaties of op evenementen, fora …;
 • Instaan voor een adequate externe communicatie en public relations over de projecten van het departement of over infrastructuurwerken;
 • Uitbouwen en stimuleren van burgerparticipatie aan een kwalitatief en integraal stadsontwikkelingsbeleid;
 • Constant waken over het onderhouden en uitbouwen van een netwerk.

Als expert de G20 (participatieraad) ondersteunen en deelnemen aan gemeenteraadscommissies of colleges van burgemeester en schepenen over beleidsitems van de afdeling.

Als verantwoordelijke het gemeentelijk beleid inzake grondgebiedszaken opvolgen of coördineren van de opvolging van de diverse bovenlokale (Vlaamse, provinciale of streekgebonden) initiatieven binnen het beleidsdomein en hierover op regelmatige basis het beleid, de algemeen directeur en het managementteam informeren.

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 • Opportuniteiten voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem vaststellen en hierop inspelen;
 • Samenwerking met allerhande actoren inzake grondgebiedszaken binnen en buiten de gemeente ondersteunen, ontwikkelen en opzetten;
 • Constant waken over het onderhouden en uitbouwen van een netwerk.

 

 1. Wetgeving

Als verantwoordelijke van het gemeentelijk beleid inzake Ruimte zich voortdurend op de hoogte houden of laten houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang van het departement. Deze assimileren en de implementatie binnen het eigen departement teneinde de procedures, werking en de kennis actueel te houden.

Dit omvat onder meer volgende concrete taken:

 • De nodige vakkennis opdoen en de integratie van de opgedane kennis faciliteren in de werking van het departement,
 • Instrueren van de medewerkers voor het op peil krijgen en houden van het benodigde kennisniveau,
 • Toezien op verstaanbare en praktische vertaling van nieuwe richtlijnen naar de medewerkers.

Indien de werking en de dienstverlening dit vereisen, moeten bijkomende taken en verantwoordelijkheden opgenomen worden.

 

Profiel

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie. Dit moet vaststaan vóór de effectieve tewerkstelling bij het bestuur.
 • Je hebt grondige kennis van de Nederlands taal.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.

 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je verder voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je beschikt minstens over een masterdiploma gerelateerd aan één van de functiegerichte domeinen van de afdeling (architectuur, ingenieur, stedenbouw en ruimtelijke planning, landschapsarchitectuur, milieuwetenschappen …).

Beschik je over een algemeen masterdiploma? Dan wordt minstens 2 jaar praktijkervaring in één van de functiegerichte domeinen (stedenbouw en ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, huisvesting, patrimonium en facility management, wegenbouw, mobiliteit …) gevraagd.

Beschik je over een bachelordiploma in één van de functiegerichte domeinen (stedenbouw en ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, huisvesting, patrimonium en facility management, wegenbouw, mobiliteit …), dan wordt minstens 4 jaar praktijkervaring gevraagd en zal een capaciteitstest afgenomen worden door een extern HR-bureau vóór het verkennend gesprek.

 

 • Je beschikt minstens over een rijbewijs B.

 

Aanbod

Het betreft een statutaire functie.

Je ontvangt een min. bruto maandwedde van 3.170,07 euro. Dit kan worden aangevuld met relevante ervaring, mits goedkeuring van de algemeen directeur en op voorleggen van de nodige bewijzen.

 

Naast de maandwedde ontvang je:

 • Maaltijdcheques van 6,50 euro per gewerkte dag;
 • Een hospitalisatieverzekering, uitgebreide formule. Dit betekent dat een eenpersoonskamer gedekt wordt door de verzekering.
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met de trein of een fietsvergoeding ter hoogte van het wettelijk maximum (in 2020: 0,24 euro / kilometer).
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van een elektrische fiets als minimum 50% van het woon-werkverkeer met deze fiets wordt afgelegd. De fiets kan ook privé worden gebruikt.
  Er is geen fietsvergoeding wanneer je opteert voor een elektrische fiets.
 • Een gunstig verlofstelsel van 31 dagen per jaar voor een voltijdse tewerkstelling. Op 45 jaar, 50 jaar, 55 jaar en 60 jaar wordt telkens een bijkomende verlofdag toegekend.
 • Een glijdend uurrooster.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Korting van 30% als personeelslid op activiteiten van de gemeentelijke diensten (cultuurcentrum, jeugdactiviteiten …) voor jezelf en je gezinsleden.
Deze vacature loopt nog 13 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
master of gelijkwaardig
2 jaar ervaring
A
ruimtelijke ordening
leidinggevend
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Marktplein 3
9520 Sint-Lievens-Houtem
België
BE