Maak een jobalert

Adjunct van de directie - Preventionist Brandpreventie

Hulpverleningszone Centrum

Functieomschrijving

De directie preventie omvat, naast de administratie en de cel controleurs, 2 diensten: ‘technische preventie’ en ‘operationele preventie’. Deze directie wordt aangestuurd door een directeur, die instaat voor de synergie tussen de verschillende medewerkers (burgers, operationelen beroeps en vrijwilligers) in de verschillende cellen en de uniforme werkmethoden.
De dienst technische preventie heeft als kerntaak de omgevingsvergunningsaanvragen (voormalige stedenbouwkundige - en milieuvergunningsaanvragen) te toetsen aan de bestaande reglementeringen en de naleving ervan te controleren. Omdat de laatste jaren de wetgeving enorm is toegenomen werd er gekozen om te specialiseren. Dit preventieteam is verdeeld in 4 experten cellen:

• cel werk
• cel wonen
• cel zorg
• cel PTI

Onder de dienst operationele preventie, vallen de cellen BPA, mobiliteit en evenementen. Deze opdrachten worden voornamelijk uitgevoerd door operationeel personeel.
Als adjunct van de directie - ondersteunend (preventionist brandpreventie) rapporteert u aan de coördinator-expert en aan de directie preventie. U geeft zelf geen leiding. U bent werkzaam op de Dienst Technische Preventie binnen cel werk, wonen, zorg of PTI.

Specifieke kernopdrachten van de adjunct van de directie – ondersteunend (preventionist brandpreventie):

• u voert, vanuit uw expertise op technisch vlak, opdrachten uit ten behoeve van uw klant (onder andere bouwheren, architecten, studiebureaus, projectmanagers, stads- en gemeentediensten enz.).

Dit houdt onder meer in dat u:
- besprekingen met bouwheren, architecten, studiebureaus en projectmanagers leidt bij het beoordelen van voorontwerpen van gebouwen en installaties op het vlak van brandbeveiliging
- advies geeft aan klanten en meehelpt bij sensibiliseringscampagnes - omgevingsvergunningen (bouwaanvragen en milieuvergunningsaanvragen) beoordeelt op het gebied van brandveiligheid en andere mogelijke rampsituaties - correcties bij voormelde dossiers bespreekt steunend op bestaande wetgeving, normen, technische en wetenschappelijke studies, interne afspraken - besprekingen met andere administraties voert - de uitvoering van de opgelegde maatregelen en de toepassing van wetgevingen, verordeningen en attestering van gelijkvormigheid met deze reglementen controleert - info in verband met brandpreventieproblemen en - oplossingen verstrekt - verslagen op PC maakt • u volgt dienst gebonden (wijzigingen in) wetgeving en regelgeving op en zoekt, al dan niet samen met collega’s of één of meerdere leden van het team / de cel, naar nieuwe of optimalisaties van bestaande regelgeving/procedures

• u rapporteert (schriftelijk of mondeling) aan uw rechtstreeks leidinggevende omtrent de stand van zaken van uw opdrachten, omtrent eventuele moeilijkheden of problemen
•u zetelt in specifieke werkgroepen rond brandveiligheid en vertegenwoordigt hierin de zone als expert
•u draagt bij aan de goede werksfeer van de dienst

Specifieke arbeidsomstandigheden
• U werkt hoofdzakelijk conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement, occasioneel indien de dienst het vereist na de daguren (zoals ’s avonds en in het weekend)
• U past zich binnen uw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier komt u tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst waar u bent tewerkgesteld. Er kan u door uw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de vigerende regeling en er kan u gevraagd worden om op verschillende plaatsen binnen de zone te werken.

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor
de selectieprocedure:

• Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de betrekking gesitueerd is, conform artikel 11§3, 1° van de rechtspositieregeling administratief en technisch personeel van de Hulpverleningszone Centrum, met name een master diploma of een diploma hieraan gelijkgesteld;

• gelet op de specificiteit van de functie van adjunct van de directie – Preventionist (brandpreventie) is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over;

➔ OFWEL een master diploma in een technische richting (bijvoorbeeld bouw, elektriciteit, chemie,…);

➔ OFWEL één jaar relevante professionele werkervaring in een technische richting (bijvoorbeeld bouw, elektriciteit, chemie,…)

• beschikken over een rijbewijs B

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving:

• Gelet op de specificiteit van de functie verbinden kandidaten zich ertoe om, bij de eerstvolgende mogelijkheid die geboden wordt door de betreffende opleidingsinstantie, het getuigschrift te behalen van PREV-3. Indien de kandidaten dit niet behalen, wordt de tewerkstelling stopgezet, er is een herkansing van het examen mogelijk. Kandidaten die in het bezit zijn van een diploma technicus brandvoorkoming zijn vrijgesteld van het behalen van PREV 3;
• een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
• de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk;
• voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
• voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
• de anti-discriminatie verklaring onderschrijven;
• slagen voor de selectieprocedure.

Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling.
De kandidaten die buitenlandse diploma’s voorleggen, moeten vóór de uiterste datum geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure het bewijs leveren dat ze de gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd.
De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene
aanwervingsvoorwaarden.

Programma selectieprocedure

Om de te meten competenties efficiënt en doelgericht te kunnen beoordelen bestaat de selectieprocedure uit:

1. een niet-eliminerend psychotechnisch deel
Dit gedeelte bestaat uit een capacitair onderzoek op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie.

2.  een eliminerend mondeling deel
In dit mondeling deel worden competenties en motivatie gemeten door o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… te bevragen. Eventueel dient de kandidaat een presentatie of dergelijke te geven.

Dit gedeelte staat op 100 punten. De kandidaten moeten 60% behalen om te slagen in dit selectieonderdeel.

Competentieprofiel

In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten:
• klantgericht handelen
• resultaatgericht werken
• rapporteren
• analyseren
• omgevingsbewust handelen
• zich een oordeel vormen
• technische vaardigheden beheersen
• mondeling communiceren
• organiseren
• zich flexibel opstellen

Aanbod

• een job in Gent
• afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
• bruto startloon van 3.170,07 euro per maand
• eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
• een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
• extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
• aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
• gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

Deze vacature loopt nog 7 dagen.
doctoraat
master of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
A
openbare werken
administratie
advies
andere
juridisch
technisch
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Hoofkazerne
Roggestraat, 70
9000 Gent
België
BE