werkingskader

  • Het decreet (pdf) van 2 maart 1999 gaf de Vlaamse Regering de bevoegdheid om Poolstok als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten. Het decreet regelt ook de missie, de taken, de werking en de middelen van Poolstok.
  • De statuten (pdf) bepalen de grondregels van Poolstok, zoals de toetreding van vennoten, de organisatie van het bestuur en de Algemene Vergadering. De oprichtingsakte van onze organisatie is hier terug te vinden.
  • In het beheersreglement (pdf) staan afspraken voor de samenwerking tussen Poolstok en haar vennoten, bijvoorbeeld hoe de werkings- en personeelskosten over de vennoten worden verdeeld. De relatie tussen Poolstok en al haar vennoten is dus reglementair van aard en niet contractueel. Daardoor kan een vennoot gebruikmaken van onze diensten zonder zelf de markt te verkennen.